ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
งานกิจการสภา
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
คู่มือการท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

 

- อำนาจและหน้าที่


1. องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(มาตรา 66)

2. องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67)
(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บำรุงรักษาศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็น และสมควร
(ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใช้ข้อความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 14 และเพิ่มเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ
พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2542 ตามลำดับ)

3. องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) อาจทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้(มาตรา 68)
(1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกตร
(2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองดูและและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง

(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพิ่มเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3 )
พ.ศ.2542 )

ข้อมูลสภาพทั่วไป
คำขวัญประจำตำบลแม่กรณ์
น้ำตกขุนกรณ์สูงเด่นเป็นสง่า  มีถนนท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนา  บูชาพระธาตุศรีจอมจันทร์
 
ประวัติความเป็นมาของตำบลแม่กรณ์
ตำบลแม่กรณ์เป็นตำบลที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง มีการตั้งถิ่นฐานเป็นเขตตำบลแม่กรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2458 ต่อมาในปี พ.ศ.2529 ได้แบ่งแยกตำบลแม่กรณ์ออกไปอีก 1 ตำบล คือ ตำบลโป่งแพร่ ปัจจุบันแบ่งการปกครองทั้งหมด 13 หมู่บ้าน จนมาถึงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้ยกฐานะจากสภาตำบลแม่กรณ์ มาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ในปัจจุบัน
 
ที่ตั้ง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ตั้งอยู่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงรายไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ตามถนน เด่นห้า–ดงมะดะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยเริ่มเดินทางตั้งแต่ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงรายตามถนนสายกลางเขตเทศบาลนครเชียงราย ผ่านมายังสี่แยกประตูเชียงใหม่ เข้าสู่ถนนราชโยธา มาจนถึงสี่แยกเด่นห้า-ดงมะดะ โดยให้เดินทางมาตามเส้นทางโดยไม่ต้องเลี้ยวที่ไหนเลย ถ้านับจากสี่แยกเด่นห้า มาตามเส้นทาง เด่นห้า-ดงมะดะ จะมีระยะทาง 13.5 กิโลเมตรโดยประมาณ ซึ่งการเดินทางเข้าถึงตำบลแม่กรณ์สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง เส้นทางที่สามารถเข้าถึงตำบลแม่กรณ์มีอยู่ 2 เส้นทางหลัก คือ
 
เส้นทางที่ 1 เดินทางตามเส้นทาง ถนนสาย เด่นห้า – ดงมะดะ ถ้านับการเดินทางจากสี่แยกเด่นห้า มาตามเส้นทาง ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ จะมีระยะทาง 13.5 กิโลเมตร โดยจะผ่านชุมชนเด่นห้า,ชุมชนหนองเหียง,ชุมชนหนองปึ๋ง,ชุมชนหัวฝาย,โรงเรียนสามัคคี 2 ,ชุมชนหน้าศูนย์วิจัย ซึ่งเป็นเขตเทศบาลนครเชียงราย และผ่านบ้านหนองสแล๊ป , วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา , บ้านหนองหม้อ , บ้านประตูล้อเขตเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ก็จะเข้าสู่เขตขององค์การบริหารส่วนตำบล แม่กรณ์ โดยจะสังเกตเห็นสิงห์ปาร์ค ไร่บุญรอดบริวเวอรรี่ อยู่ด้านขวามือก็ถือว่าเข้าสู่เขตองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นเขตบ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1 , บ้านป่าสักทอง หมู่ 13 จากนั้นจะพบสถานีเติมน้ำมัน ปตท. อยู่ทางซ้ายมือ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จะอยู่ตรงกันข้ามกับสถานีเติมน้ำมัน ปตท. ตั้งอยู่เขตบ้านป่าสักทอง เลขที่ 42 หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
เส้นทางที่ 2 เดินทางตามเส้นทางถนนสาย วัดร่องขุ่น– สวนดอก เริ่มเดินทางจากสี่แยกแม่กรณ์ ที่อยู่บริเวณโรงแรมลิตเติ้ลดั๊ค มาตามทางหลวงหมายเลข 1 สายพหลโยธิน (เชียงราย-อำเภอแม่ลาว–อำเภอพาน) ผ่านเขตพื้นที่ตำบลสันทรายและเขตตำบลป่าอ้อดอนชัยจนมาถึงบริเวณแยกวัดร่องขุ่น ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ซึ่งสถานที่ดังกล่าวนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักเพราะว่าวัดร่องขุ่นเป็นวัดที่สร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นสถานที่แสดงศิลปะของศิลปินวาดรูปที่มีชื่อเสียงของล้านนา โดยให้เลี้ยวมาทางขวามือตามทางทางหลวงหมายเลข 1208 (บ้านร่องขุน–บ้านสวนดอก) ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เมื่อพบสามแยกบ้านสวนดอกและเข้าสู่เขตบ้านป่าสักทอง หมู่ 13 ให้เลี้ยวขวาและตรงไป ประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะพบสถานีเติมน้ำมัน ปตท. อยู่ทางขวามือ ซึ่งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จะอยู่ตรงกันข้ามกับสถานีเติมน้ำมัน ปตท. ตั้งอยู่เขตบ้านป่าสักทอง เลขที่ 42 หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
พื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 108.45 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 67,778.88 ไร่
 
ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
พื้นส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับพื้นที่ราบระหว่างภูเขาและพื้นที่อยู่ติดกับเขตป่าสงวน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ ที่สำคัญ เช่น ลำน้ำกรณ์ ลำห้วยยาดี ลำห้วยปู่โท้ ลำห้วยหัวทุ่ง ลำห้วยผักแปม ลำห้วยโป่ง ลำห้วยม่อนโค้ง ลำห้วยต้นผึ้ง ลำห้วยเหนือ ลำห้วยสันมะนะ ลำห้วยแม่ซ้าย ลำห้วยแม่สาด ลำห้วยหก ลำห้วยเหี้ย ลำห้วยตาด ลำห้วยบ้านห่าง ลำห้วยแม่ต๊าก ลำน้ำแม่สาด ลำห้วยถ้ำ ลำห้วยสางสร้อย ลำห้วยแม่สาดน้อย ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน จะมีอุณหภูมิ อยู่ระหว่าง 32 – 36 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว จะมีอุณหภูมิ อยู่ระหว่าง 12 – 34 องศาเซลเซียส ฤดูฝน จะมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25 – 36 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน ประมาณ 290 มิลลิลิตร
 
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโป่งแพร่ ตำบลป่าก่อดำ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
จำนวนหมู่บ้าน มีทั้งหมดทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 13 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 – 13
 
ประชากร
ประชากร ทั้งสิ้น 6,871 คน แยกเป็นชาย 3,354 คน หญิง 3,517 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 63 คน / ตารางกิโลเมตร โดยแยกเป็นรายหมู่บ้านดังตารางต่อไปนี้ จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (อำเภอเมืองเชียงราย)
 
 
 
 
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่ ทำสวน ทำนา เลี้ยงสัตว์ รองลงมาได้แก่ รับจ้างทั่วไป ค้าขายและรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ
 
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 2 แห่ง ได้แก่ ปั๊มน้ำมัน ปตท.(เด่นห้าปิโตเลี่ยม) , ปั๊มน้ำมัน พี.ที โรงงาน อุตสาหกรรม 6 แห่ง ได้แก่ บริษัทเชียงรายโปรเซนฟู้ดส์ เป็นโรงงานผลิตอาหารกระป๋อง และผลไม้กระป๋อง, โรงงานหาญเจริญคอนกรีต เป็นโรงงานผลิตท่อน้ำขนาดใหญ่, บริษัทนอร์ธเทอร์นฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด เป็นบริษัทผลิตซีอิ้ว, บริษัทมอนซานโต้ไทยแลนด์ เป็นบริษัทส่งออกเมล็ดพันธุ์พืช, บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และโรงงานเวียงพิงค์ 2002 เป็นโรงงานผลิตน้ำแข็งขนาดใหญ่ โรงสีขนาดกลางอยู่กระจายตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตตำบล 15 แห่ง
 
การศึกษา
มีโรงเรียนประถมศึกษา จัดการศึกษาตั้งแต่ อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง (โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ หมู่ 1 และโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ หมู่ 10) โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง (โรงเรียนปางคึก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 1 แห่ง ( โรงเรียนบ้านแม่สาดเดิม) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบล แม่กรณ์ จัดการศึกษาระดับ อนุบาลบาล 1 - 3
 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อปลาย ปี พ.ศ.2545 ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเขียว หมู่ที่ 12 และได้รับการถ่ายโอนจากสำนักงานการประถมศึกษา(สปช.เดิม) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางริมกรณ์ มีพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยเริ่มต้นในปีงบประมาณ 2548 เป็นปีแรก
 
ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้ดำเนินการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับตำบล (บริเวณโรงเรียนบ้านแม่สาดเดิม) โดยนำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กรณ์ หมู่ ที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 12 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางริมกรณ์ มารวมกันไว้ในที่เดียวกัน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กเล็กให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ประกอบกับมีการจัดการในเรื่องการให้การบริการจัดรถยนต์ตู้ รับ - ส่ง เด็กเล็กตามหมู่บ้านมายังสถานศึกษาด้วย
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้ดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ขึ้น ต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยจัดการศึกษาในระดับอนุบาล 1 - 3
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 13 แห่ง
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้รับการถ่ายโอนมาตามโครงการถ่ายโอนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งานสนับสนุนที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน ในปีงบประมาณ 2549 ครบทั้ง 13 หมู่บ้าน ปัจจุบันได้รับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ , หนังสือพิมพ์มติชน , หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ให้แก่ประชาชน
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ 10 แห่ง ได้แก่ วัดแม่กรณ์ หมู่ 1 , วัดเวียงหวาย หมู่ 2 , วัดสวนดอก หมู่ 3 , วัดแม่สาด หมู่ 4 , วัดท่าไคร้ หมู่ 5 , วัดปางสนุก หมู่ 6 , วัดฝั่งหมิ่น หมู่ 7 , วัดปางกอก หมู่ 9 , วัดปางริมกรณ์ หมู่ 10 , วัดใหม่ขุนกรณ์ หมู่ 11
 
โบสถ์คริสต์ 4 แห่ง ได้แก่ คริสตจักรบ้านสวนดอก หมู่ 3 ,คริสตจักรบ้านหนองเขียว หมู่ 12
คริสตจักรบ้านปางริมกรณ์ หมู่ 10, คริสตจักรบ้านปางกลาง หมู่ 4
 
สาธารณสุข
ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กรณ์ 2 แห่ง ได้แก่ (สอ.ตำบลแม่กรณ์เดิม) บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ 7 และ ( สถานีอนามัยตำบลบ้านปางริมกรณ์ หมู่ 10 เดิม) สถานพยาบาลเอกชน 3 แห่ง
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ศูนย์บริการประชาชนขุนกรณ์ 1 แห่ง
ตั้งอยู่บริเวณบ้านแม่กรณ์ ตามเส้นทางเด่นห้า - ดงมะดะ รับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจให้บริหารประชาชน จำนวน 3 นาย และยังมีสายตรวจอาสาที่ได้รับการฝึกอบรมจากทางที่ว่าการอำเภอเมือง มาปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกวัน โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังมีศูนย์จอมจันทร์ เป็นศูนย์รวมของอาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบลแม่กรณ์ ( อปพร.แม่กรณ์ ) มีจำนวน อาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือนที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 86 นาย และพร้อมปฏิบัติการทันทีที่เรียกใช้ จำนวน 25 นาย
 
การคมนาคม
การคมนาคม มีทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1211 และทางหลวงจังหวัด หมายเลข 128 เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมติดต่อกันภายในตำบลแม่กรณ์ และตำบลใกล้เคียง อีกทั้งยังมีเส้นทางที่ติดต่อระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ คือ
เส้นทางที่ 1 ถ.เด่นห้า – ดงมะดะ ติดต่อหมู่ที่ 1 , 3 , 5 , 7 , 8
เส้นทางที่ 2 ถ.สวนดอก – ร่องขุ่น ติดต่อหมู่ที่ 2 , 5
เส้นทางที่ 3 ถ.บ้านใหม่ – น้ำตกขุนกรณ์ ติดต่อหมู่ที่ 6 , 8 , 9,10, 11
เส้นทางที่ 4 ถ.หมู่บ้าน – หมู่บ้าน ติดต่อหมู่ที่ 4 , 5
เส้นทางที่ 5 ถ.หมู่บ้าน – หมู่บ้าน ติดต่อหมู่ที่ 3 , 5 , 12
 
การโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณสามแยกบ้านสวนดอก หมู่ที่ 3
มีบริการตู้โทรศัพท์สาธารณะ 8 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 9 , 10 , 13
 
การไฟฟ้า
มีไฟฟ้าครบทั้ง 13 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด 3,070 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 100 ของครัวเรือนทั้งหมด
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำห้วย , ลำน้ำ 9 สาย ได้แก่ ห้วยยาดี,ห้วยปู่โท้,ห้วยผักแปม,ห้วยหัวทุ่ง,ห้วยโป่ง,ห้วยแม่ต๊าก,ห้วยสันมะนะ,ห้วยม่อนโค้ง,ห้วยต้นผึ้ง,ห้วยเหนือ ,ห้วยแม่ซ้าย ,ห้วยหก ,ห้วยแม่สาด,ห้วยเหี้ย ,ห้วยตาด ,ห้วยบ้านห่าง,ห้วยถ้ำ, ห้วยสางสร้อย และห้วยแม่สาดน้อย บึง , หนอง และอื่น ๆ 2 แห่ง คือหนองหลวง และหนองช้างคต
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย (น้ำล้น) 29 แห่ง
บ่อน้ำตื้น 940 แห่ง
บ่อโยก 6 แห่ง
บ่อน้ำบาดาล 10 แห่ง
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านห่าง 1 แห่ง
 
ข้อมูลอื่น ๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงและที่ราบระหว่างหุบภูเขา ป่าไม้ อยู่ทางทิศตะวันตก ของตำบล ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแม่ลาวฝั่งซ้าย และป่าแม่กกฝั่งขวาในพื้นที่ทั้งหมดของ หมู่ที่ 11 และพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10 ตำบลแม่กรณ์

มีเขตป่าวนอุทยานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ น้ำตกขุนกรณ์ ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของจังหวัดเชียงราย มีความสูง ถึง 70 เมตร เป็นตำบลที่มีต้นน้ำลำธารหลายสาย

บ่อน้ำทิพย์ (หรือบ่อน้ำแก้ว) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านปางมุ้ง หมู่ที่ 6
 
มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 1,000 คน
กลุ่ม อปพร. ประจำตำบล 1 รุ่น 60 คน
 
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่การรวมกลุ่มของประชาชน
กลุ่มทำไม้กวาดและตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ที่ 9 , 13
กลุ่มอาชีพแปรรูปและถนอมอาหาร หมู่ที่ 10 , 8 , 3 , 7
กลุ่มออมทรัพย์ 13 กลุ่ม
กลุ่มร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 5 , 4 , 7
กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 1 , 2
กลุ่มธนาคารข้าว หมู่ที่ 2 , 8
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 13 หมู่บ้าน
 
จุดเด่นของพื้นที่
พื้นที่ตำบลแม่กรณ์ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและติดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและมีแหล่งน้ำสร้างขึ้นที่สามารถที่จะนำมาใช้ในการเกษตร ได้ตลอดทั้งปีและยังมีเขตติดป่าวนอุทยาน คือ น้ำตกขุนกรณ์ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังมิได้รับการพัฒนาให้เป็นที่รู้จักอีกจำนวนมาก เช่น สวนป่าดอยช้าง สังกัดกรมป่าไม้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมตามหมู่บ้านชนเผ่าต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตติดต่อกับตำบลห้วยชมภูและตำบลอื่น ๆ
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
 
กระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ลักษณะกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จะแบ่งตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์เป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายคณะผู้บริหารและฝ่ายสภาฯ
 
ฝ่ายบริหาร
มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานส่วนตำบล รับผิดชอบในการบริหารงานสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล โดยขึ้นตรงต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สำนัก งานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ แบ่งโครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน
 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
มีหัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์เป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ รับผิดชอบในด้านงานบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติ งานกฎหมายและคดี งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงานขออนุมัติดำเนินการตราข้อบัญญัติ ฯลฯ
 
กองคลัง
มีผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้บังคับบัญชาและดูแลรับผิดชอบ ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การจรวจเงิน การหักภาษีเงินได้ การนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน งานรายงานเงินคงเหลือประจำวัน การจัดทำงบประมาณ งานแสดงฐานะทางการเงิน งานงบทรัพย์สิน-หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม งานการจัดทำบัญชีทุกประเภท และงานทะเบียนคุมเงินรายได้รายจ่าย ฯ ล ฯ
 
กองช่าง
มีผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้บังคับบัญชาและดูแลรับผิดชอบ ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ - ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานการประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ งานก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงทาง งานควบคุมอาคาร สะพาน แหล่งน้ำ และงานควบคุมการก่อสร้าง ฯลฯ
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มีผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้บังคับบัญชาและดูแลรับผิดชอบ ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานกิจการโรงเรียน ฯ ล ฯ
 
ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
มีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชา และดูแลรับผิดชอบขึ้นตรงต่อประธาน สภาองค์การบริหารส่วนตำบล รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามคำสั่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจงกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ ทำระเบียบราชการประชุม ทำรายงานการประชุมและตรวจสอบรักษาเอกสารของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แจ้งมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไปยังผู้เกี่ยวข้องและช่วยเหลือประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุม
 
 
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีบุคลากรที่เป็นคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลที่เป็นข้าราชการประจำ และพนักงานจ้าง แยกเป็นตำแหน่งในสำนักงานปลัด และส่วนราชการภายในต่าง ๆ ดังนี้
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย
1. นายรัติพงศ์ เทพสุภา   ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
2. นายเดช พรมเลข   ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ คนที่ 1
3. นายอุดร ดวงตา   ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ คนที่ 2
 
สำนักงานปลัด อบต. ประกอบด้วย
1. นายอรรฆพร บุญเจือ   ตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.) (บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)
2. นายชลิต สมรูป   ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด ) (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
3. นายอมร ประพัศรางค์    ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
4. นางสาววิลาวัณย์ เดชะคำแก่น   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5. นายศุภลักษณ์ นาชัยเวียง    ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
6. นางสาวชุติณัชชา สุจาจริง   ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ
7. นางเมธาพร พรมปัญญา   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
8. นางสาวปลื้มฤทัย ประทุม   ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ
9. นางจิราพร กิจพิทักษ์   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
10. นางสาวดวงเดือน แก้วแปง    ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
11. นายชาตรี จันทร์เขียว    ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ
12. นายสุเทพ รุณรักษา   ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง
พนักงานจ้างทั่วไป
13. นายทวี สุภาพร   ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
14. นางสาวหนึ่งฤทัย บรรดิ   ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
15. นางสาวพชรภัทร ประมวล   ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
จ้างเหมาบริการ
16. นางสาวจิราพร กันธะนภี    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
17. นายนภดล เกียรติยศ   ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
18. นางสาวจิราภรณ์ กันแสง    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
19. นางประนอม ไซยวงค์   ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
20. นายวรายุทธ ไชยปัญญา   ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 
กองคลัง ประกอบด้วย
1. นางนงนุช ศรีธิ   ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง) (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
2. นางสาวอัญชลี สมบูรณ์    ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ
3. นางสุภาพร มหายศนันท์    ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
4. นางสาวปสุตา เพทดวงแก้ว    ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
5. นางสาวณฐมน ประมวล   ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
พนักงานจ้างทั่วไป
6. นางสาวพรพินิจ ไชยลังกา   ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
จ้างเหมาบริการ
7. นางสาวนภารัตน์ จองคำ    พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
กองช่าง ประกอบด้วย
1. นายยุทธนา ชูศรีโฉม    ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง) (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
2. นายจักรพงค์ บรรดิ   ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
3. นายยุทธิไกร คำทอน    ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
4. นายกิติคุณ กุลวงค์    ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
5. นายฐาปกรณ์ ศรีโชติ   ตำแหน่ง ช่างก่อสร้าง
พนักงานจ้างทั่วไป
6. นายเทอดพงศ์ ไชยยา   ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
7. นางสาวอัญชลี เพชรรัตน์   ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1. นางสาวนันธิยา คีรีแก้ว   ตำแหน่ง นักบริหารงานศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
2. นางพรสิน คำภีระ   ตำแหน่ง ครู (ศพด.ตำบลแม่กรณ์)
3. นางสมศรี ท้าวคำหล่อ   ตำแหน่ง ครู (ศพด.ตำบลแม่กรณ์)
4. นางนภศร สุภาพร    ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ร.ร.อบต.แม่กรณ์)
5. นางสาวปิยวรรณ ไชยเดช   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างทั่วไป
6. นางสุพรรณ ไชยชมพู   ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
7. นางสาวชมลพรรณ อิ่นคำ   ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
8. นางนิยาภรณ์ คำดี   ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
9. นางสาวทัศนีย์ เป็งเรือน   ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
10. นายสุขเกษม โพธิจำเริญ   ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
11. นายสุนทร เวยเซกู่    ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
12. นางสาวกรกันยา จันทวงษ์   ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
13. นางสาวพิมพ์ลภัส หงษาหาญ   ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
14. นางจิราพร พรหมโวหาร   ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
15. นายเสกสรร เทพสุภา    ตำแหน่ง ภารโรง
ช่วยราชการส่วนการศึกษา (ต่อ)
16. นางสาวสไบพร กำแพงแก้ว   ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
17. นางสาวอรพินท์ เทพสุภา   ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 
บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ รวม 80 คน
ตำแหน่งในสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จำนวน 26 คน
ตำแหน่งในคณะผู้บริหาร จำนวน 3 คน
ตำแหน่งในสำนักงานปลัด อบต. จำนวน 20 คน
ตำแหน่งในกองคลัง จำนวน 7 คน
ตำแหน่งในกองช่าง จำนวน 7 คน
ตำแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 17 คน
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
1. นายบุญสม มะโนรพ   ประธานสภาฯ
2. น.ส.สร้อยเพชร ไชยลังกา    รองประธานสภาฯ
3. นายอินพรหม วรรณโน    สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
4. นายธงชัย ปัญญาไชย   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
5. นายสงวน พรมสุวรรณ   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
6. นางสาวธัญญาลักษณ์ สิริปรีชาพาณิชย์    สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
7. นายสมบูรณ์ วรรณโน   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
8. นายแก้ว วงศ์แสง   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
9. นายขจร พรมมินทร์   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
10. นางสุจินต์ ศรีคำ   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
11. นายสมคิด ไชยชมพู   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5
12. นายประนอม ใจอุ่น   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
13. นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา    สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
14. นางรัตติกาล ทรวงแก้ว   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7
15. นางบัวเงิน ใจกล้า   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
16. นางมะลิ แก้ววงค์   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
17. นายสมศักดิ์ จันทร์ทา   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
18. นางสาวภัคจิราภรณ์ อินทรปัญญา   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
19. นางศศิธร เครือวงค์   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
20. นายธรรมนูญ บุญเหมือน   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
21. นายวรพล กันธุระ   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
22. นางสายสัมพันธ์ คำสมุทร   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
23. นางสาวชลธิชา อรุณวรกิจ   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
24. นายปีทอง ปู่แสง   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
25. นายวันชัย อุดแบน   สมาชิกอบต. หมู่ที่ 13
26. นางแสงเดือน อุปนันชัย   สมาชิกอบต. หมู่ที่ 13
 
ระดับการศึกษาของบุคลากร รวม 74 คน
ประถมศึกษา 13 คน
มัธยมศึกษา / อาชีวะศึกษา 13 คน
อนุปริญญา / ปวส. 6 คน
ปริญญาตรี 33 คน
ปริญญาโท 9 คน
 
งบประมาณ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา
- รายได้จากภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 1,332,271.52 บาท
- รายได้จากภาษีจัดสรร 17,278,274.97 บาท
- รายได้จากค่าธรรมเนียม 67,972.60 บาท
- รายได้จากทรัพย์สิน 396,891.71 บาท
- รายได้เบ็ดเตล็ด 249,902.50 บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป+รายรับอื่น 8,507,663.00 บาท

รวมรายรับทั้งสิ้น 27,832,976.30 บาท

 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์