ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
งานกิจการสภา
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
คู่มือการท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ใหญ่บ้านในตำบลแม่กรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
15.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
14.รายละเอียดรายจ่าย
13.รายงานประมาณการรายจ่าย
12.รายงานประมาณการรายรับ
11.ส่วนที่-3-รายละเอียดประกอบข้อบัญญํติ
10.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
9.รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
8.บันทึกหลักการและเหตุผล
7.ส่วนที่-2
4.คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
3.ส่วนที่-1
2.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
1.ข้อมูลพื้นฐาน
0.สารบัญ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายละเอียดรายจ่าย
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานประมาณการรายรับ
ส่วนที่-3-รายละเอียดประกอบข้อบัญญํติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
บันทึกหลักการและเหตุผล
ส่วนที่-2
คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
คำแถลงงบประมาณรายรับ
ส่วนที่-1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐาน
สารบัญ
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์