ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
งานกิจการสภา
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
คู่มือการท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ใหญ่บ้านในตำบลแม่กรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนา 4 ปี
 
ส่วนที่-5
บัญชีครุภัณฑ์-ผ-08
สำหรับไม่ใช้งบประมาณ-ผ-06
สำหรับประสานจังหวัด-ผ-05
สำหรับประสาน-อบจ.-ผ-03
สำหรับอุดหนุนหน่วยงานอื่น-ผ-02
การบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ
ท่องเที่ยว-เศรษฐกิจ-เกษตร
ระเบียบชุมขน-รักษาความสงบ
คุณภาพชีวิต-สาสุข-การศึกษา
โครงสร้างพื้นฐาน
บัญชีสรุป-ผ-07
ส่วนที่-4-การนำแผนฯไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่-3-ต่อ-3.5-รายละเอียดยุทธศาสตร์-ยท.03-1
ส่วนที่-3-ต่อ-3.4-แผนผังยุทธศาสตร์-ยท.02
ส่วนที่-3-ต่อ-3.3-ความเชื่อมโยง-ยท.01-2
ส่วนที่-3-ต่อ-3.3-ความเชื่อมโยง-ยท.01
ส่วนที่-3 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่-2-สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่-1-สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สารบัญ
คำนำ
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์