ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
งานกิจการสภา
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
คู่มือการท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ใหญ่บ้านในตำบลแม่กรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ
 
แบบบันทึกผู้ประสบปัญหาทางสังคม (พิการ)
แบบบันทึกผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด)
แบบบันทึกผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ขอรับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์)
แบบบันทึกผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ขออุปการะเด็ก)
แบบบันทึกผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ประสบภัยพิบัติ)
แบบบันทึกผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ตกอยู่ในกระบวนการค้ามนุษย์)
แบบบันทึกผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ไร้สัญชาติ)
แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์)
แบบบันทึกผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผู้ติดเชื้อ HIV, ผู้ป่วยเอดส์)
แบบบันทึกผู้ประสบปัญหาทางสังคม (เร่ร่อน)
แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม(ยากจน)
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน
แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ ประจำปี 2560
แบบลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2560
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
แบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์รถน้ำพร้อมคนขับ
แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องขอน้ำอุปโภค-บริโภค
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์