ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ควบคุมภายใน
 
แบบ ปค 5 หน่วยตรวจ
1 แบบ ปค 6 องค์กร
1 แบบ ปค 5 องค์กร
1 แบบ ปค 4 องค์กร
1 แบบ ปค 1 องค์กร
แบบ ปค.5 กองการศึกษา
แบบ ปค 4 กองการศึกษา
แบบ ปค.5 กองช่าง
แบบ ปค.4 กองช่าง
แบบ ปค.5 กองคลัง
แบบ ปค 4 กองคลัง
2 แบบ ปค 5 สำนักงานปลัด
1 แบบ ปค 4 สำนักงานปลัด
2แบบ ปอ. 3 องค์กร
2แบบ ปอ. 2 องค์กร
1แบบ ปอ. 1 องค์กร(อธิบดีกรมฯ)
1แบบ ปอ. 1 องค์กร (สตง.)
1แบบ ปอ. 1 องค์กร(ผู้ว่าราชการฯ)
1แบบ ปอ. 1 องค์กร
แบบ ปย.2 กองการศึกษา
แบบ ปย.1 กองการศึกษา
แบบ ปย.2 กองคลัง
แบบ ปย.1 กองคลัง
แบบ ปย.2 สำนักงานปลัด
แบบ ปย.1สำนักงานปลัด
2 คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ (กองการศึกษาฯ)
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในฯ(กองการศึกษาฯ)
คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ (กองช่าง)
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะจัดการและติดตามประเมินผลฯ (กองช่าง)
คำสั่งแต่งตั้งหน้าที่รับผิดชอบฯ (กองคลัง)
คำสั่งแต่งตั้งคณะจัดการและติดตามประเมินผล (กองคลัง)
2คำสั่งหน้าที่รับผิดชอบ (สำนักงานปลัด)
1คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน (สำนักงานปลัด)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
คำสั่งหน้าที่รับผิดชอบ (อบต.แม่กรณ์)
1คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดวางและประเมินควบคุมภายใน (อบต.แม่กรณ์)
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์