ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเงิน - การคลัง
 
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
รายงาน รับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563
รายงานงบรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ2563
รายงานแสดงงบทดลอง งบรับ-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ประกาศงบทดลองรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ประกาศงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563
งบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค.การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ประกาศงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศงบทดลองและรายงานแสดงรายรับรายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2562
ประกาศงบทดลองและรายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ต.ค. 62
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ2562
ประกาศงบทดลองและรายงานรับจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562
ประกาศงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562
งบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
งบทดลอง งบรับ-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการเงินการคลัง
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์