ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
งานกิจการสภา
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
คู่มือการท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ใหญ่บ้านในตำบลแม่กรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเงิน - การคลัง
 
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
รายงาน รับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563
รายงานงบรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ2563
รายงานแสดงงบทดลอง งบรับ-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ประกาศงบทดลองรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ประกาศงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563
งบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค.การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ประกาศงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศงบทดลองและรายงานแสดงรายรับรายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2562
ประกาศงบทดลองและรายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ต.ค. 62
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ2562
ประกาศงบทดลองและรายงานรับจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562
ประกาศงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562
งบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
งบทดลอง งบรับ-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการเงินการคลัง
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์