ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของอบต.
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ควบคุมภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกฏหมาย
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้นำในตำบลแม่กรณ์
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
การบริหารเงินงบประมาณ
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย และคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ “เมืองอาหารปลอดภัย” ของตำบลแม่กรณ์

(ประกาศเมื่อ 15/06/2565 เปิดอ่าน 24 ครั้ง)

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย และคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ “เมืองอาหารปลอดภัย” ของตำบลแม่่กรณ์  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ได้ร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงราย และเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน  8  แห่ง  ในการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัย ตามโครงการ “พัฒนานครเชียงราย สู่เมืองแห่งความสุข 3  มิติ” โดยมีวัตถุประสงค์ขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยสู่เมืองอาหารปลอดภัยร่วมกันสร้างต้นแบบระบบอาหารปลอดภัยตั้งแต่ ต้นน้ำ  กลางน้ำ  และปลายน้ำ  รวมทั้งขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมในการสร้างอาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารสามารถเป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับประชาชนในชุมชนอันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตในระดับครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่ ทำให้เกิดความผาสุกทั้งทางด้านสังคม  เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคตเพื่อให้การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรม อาหารปลอดภัยในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงจัดประชุมการดำเนินงานฯ ในวันอังคารที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์


ย้อนกลับ


ภาพกิจจกรมอื่น ๆ

 
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์