ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของอบต.
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ควบคุมภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกฏหมาย
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้นำในตำบลแม่กรณ์
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
การบริหารเงินงบประมาณ
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565

( ประกาศเมื่อ 05/01/2565 เปิดอ่าน 125 ครั้ง)

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ได้มีมติที่ประชุมสภาฯ ในคราวประชุมสภาครั้งแรก  ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  4  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565  ที่ผ่านมากำหนดสมัยประชุมสภาแล้วทำเป็นประกาศซึ่งที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้มีมติให้ความเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 4 สมัย ดังนี้

สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ในระหว่างวันที่ 10 – 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ในระหว่างวันที่ 16 – 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ในระหว่างวันที่ 10 – 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ในระหว่างวันที่ 16 – 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

และกำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  ในระหว่างวันที่

16 - 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

( ประกาศเมื่อ 30/06/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

ประกาศ นายอำเภอเมืองเชียงราย เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

( ประกาศเมื่อ 30/06/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565

( ประกาศเมื่อ 14/06/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

( ประกาศเมื่อ 02/06/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565

( ประกาศเมื่อ 05/01/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์