ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของอบต.
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ควบคุมภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกฏหมาย
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้นำในตำบลแม่กรณ์
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
การบริหารเงินงบประมาณ
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

( ประกาศเมื่อ 02/06/2565 เปิดอ่าน 27 ครั้ง)

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

เรื่อง   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ประจำปี พ.ศ. 2565

**************************

                    ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่  16  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565   ซึ่งมีกำหนดไม่เกิน 15 วัน ไว้แล้ว เพื่อให้การพิจารณาข้อราชการตลอดจนเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

                    อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 2 การประชุม ข้อ 22 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่  16  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ส่วนกำหนดวันเวลาและสถานที่ประชุม ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จะได้กำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป ในการนี้   หากประสงค์ขอบรรจุเรื่องเข้าในระเบียบวาระการประชุมสภาฯขอให้แจ้งให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ภายในวันที่  9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565     

ประกาศ ณ วันที่   2  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565

 

 

                                                   ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

( ประกาศเมื่อ 30/06/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

ประกาศ นายอำเภอเมืองเชียงราย เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

( ประกาศเมื่อ 30/06/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565

( ประกาศเมื่อ 14/06/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

( ประกาศเมื่อ 02/06/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565

( ประกาศเมื่อ 05/01/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์