ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภา อบต.


นายบุญสม มะโนรพ
ประธานสภา อบต.แม่กรณ์

นางสาว สร้อยเพชร ไชยลังกา
รองประธานสภา อบต.แม่กรณ์

-ว่าง-
เลขานุการสภา อบต.แม่กรณ์

นายอินพรหม วรรณโน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายสงวน พรมสุวรรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายธงชัย ปัญญาไชย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายสมบูรณ์ วรรณโน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

นางสาว ธัญญลักษณ์ สิริปรีชาพาณิชย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายแก้ว วงค์แสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายสมคิด ไชยชมภู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

นางสุจินต์ ศรีคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นาย ประนอม ใจอุ่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นางรัติกาล ทรวงแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

นางบัวเงิน ใจกล้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
นางมะลิ แก้ววงศ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นายสมศักดิ์ จันทร์ทา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

นางศศิธร เครือวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
นายธรรมนูญ บุญเหมือน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
นายวรพล กันธุระ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
นางสายสัมพันธ์ คำสมุทร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
นางปีทอง ปู่ทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
นายวันชัย อุดแบน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
นางแสงเดือน อุปนันชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13


 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์