ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานปลัดนายชลิต สมรูป
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นางสาววิลาวัณย์ เดชะคำแก่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายอมร ประพัศรางค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายศุภลักษณ์ นาชัยเวียง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวชุติณัชชา สุจาจริง
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

นางเมธาพร พรมปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายโชคสวัสดิ์ ใจทัด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางจิราพร กิจพิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวชณัฐกานต์ กันทะเนตร
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวดวงเดือน แก้วแปง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวหนึ่งฤทัย บรรดิ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพชรภัทร ประมวล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายนพดล เกียรติยศ
พนักงานจ้างทั่วไป

-ว่าง-
พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป
นายสุเทพ รุณรักษา
พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป
นายถวิล ไชยชมภู
พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป

นายวีระพงษ์ ไชยชมภู
พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป
นางสาวจิราพร กันธนภี
พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป

นางปรานอม ไชยวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางจันทร์ฟอง พรมมินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

-ว่าง-
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์