ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
งานกิจการสภา
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
คู่มือการท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ใหญ่บ้านในตำบลแม่กรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานปลัดนายชลิต สมรูป
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาววิลาวัณย์ เดชะคำแก่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายอมร ประพัศรางค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายศุภลักษณ์ นาชัยเวียง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวชุติณัชชา สุจาจริง
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

นางเมธาพร พรมปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายโชคสวัสดิ์ ใจทัด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางจิราพร กิจพิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวชณัฐกานต์ กันทะเนตร
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวดวงเดือน แก้วแปง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวหนึ่งฤทัย บรรดิ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพชรภัทร ประมวล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายนพดล เกียรติยศ
พนักงานจ้างทั่วไป

-ว่าง-
พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป
นายสุเทพ รุณรักษา
พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป
นายถวิล ไชยชมภู
พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป

-
พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป
-
พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป

นางปรานอม ไชยวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางจันทร์ฟอง พรมมินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

-ว่าง-
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์