ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
งานกิจการสภา
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
คู่มือการท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง


นางนงนุช ศรีธิ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอัญชลี สมบูรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสุภาพร มหายศนันท์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวปสุตา เทพดวงแก้ว
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวกริชศิทร วิเศษญาดา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวพรพินิจ คำพลอย
พนักงานจ้างทั่วไปช่วยงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุวรรณี ไชยชมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวปรารถนา ดีน้อย
พนักงานจ้างทั่วไปช่วยงานการเงินและบัญชี
นางสาวนภารัตน์ จองคำ
พนักงานจ้างทั่วไปช่วยงานแผนที่ภาษี
นางสาวมนทิรา อุปนันชัย
พนักงานจ้างเหมาช่วยงานพัสดุ


นางรุ่งทิวา มะโนจิตต์
พนักงานจ้างเหมาบันทึกข้อมูล

 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์