ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา ฯ


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางสาวปิยวรรณ ไชยเดช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางภาวิณี จันทรา
ครู ค.ศ.๒
นางนภศร สุภาพร
ครู ค.ศ.๑
นางสุภาพร จะลอ
ครู ค.ศ.๑
นางพรสิน คำภีระ
ครู ค.ศ.๑
นางสมศรี ท้าวคำหล่อ
ครู ค.ศ.๑

นางสุพรรณ ไชยชมภู
พนักงานจ้างทั่วไปครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรพินท์ เทพสุภา
พนักงานจ้างทั่วไปครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกนกวรรณ มะโนรพ
พนักงานจ้างทั่วไปครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิยาภรณ์ คำดี
พนักงานจ้างทั่วไปครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปวีณา ใจกาวิน
พนักงานจ้างทั่วไปครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสไบพร กำแพงแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นายเสกรร เทพสุภา
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์