ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของอบต.
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ควบคุมภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกฏหมาย
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้นำในตำบลแม่กรณ์
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
การบริหารเงินงบประมาณ
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา ฯ


นางสาววัชรา พรรณรังษี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 0889659161

นางสาวปิยวรรณ ไชยเดช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0946369978
นางสาววัชรา พรรณรังษี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0889659161
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
เบอร์โทร :

นางพรสิน คำภีระ
ครู ค.ศ.๒
เบอร์โทร : 0857133812
นางสมศรี ท้าวคำหล่อ
ครู ค.ศ.๒
เบอร์โทร : 0947275584
นางภาวิณี สลีสองสม
ครู ค.ศ.๒
เบอร์โทร : 0887670650
นางนภศร สุภาพร
ครู ค.ศ.๑
เบอร์โทร : 0947429159
นางสุภาพร จะลอ
ครู ค.ศ.๑
เบอร์โทร : 0932460416

นางสาวณฐมน ประมวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0626979261
นางสุพรรณ ไชยชมภู
พนักงานจ้างทั่วไปครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0848071047
นางสาวนิยาภรณ์ ทิพย์นพคุณ
พนักงานจ้างทั่วไปครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0625418255
นางสาวปวีณา ใจกาวิน
พนักงานจ้างทั่วไปครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0805021481

นางสาวกนกวรรณ มะโนรพ
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 0857225705
นางสาวอรพินท์ เทพสุภา
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 0873024604
นางสาวอัจฉรา วงค์ไชย
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 0923627695
นางสาวพัฒน์นรีพร พรหมโวหาร
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 0875681205

นายเสกสรร เทพสุภา
ภารโรง
เบอร์โทร : 0950782887
นางสาวสไบพร กำแพงแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 0837629312
นางสาวณัชชาพัชร์ รุณรักษา
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 0969386935


 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์