ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
งานกิจการสภา
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
คู่มือการท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ใหญ่บ้านในตำบลแม่กรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปฎิทิน / ประเพณีการจัดเทศกาล/กิจกรรม การท่องเที่ยว ประจำปี ของตำบลแม่กรณ์
 
วัฒนธรรม
 
เดือน ชื่อเทศกาล/ประเพณี ที่มา/ความสำคัญ สถานที่จัด/หมู่บ้าน ช่องทางติดต่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
มกราคม
ประเพณีกินวอ ขึ้นปีใหม่ของชาวเขาเผ่าลาหู่ เป็นประเพณีของชนเผ่า ลาหู่
หมู่ที่ 12
บ้านหนองเขียว
หมู่ที่ 12
บ.หนองเขียว
ต.แม่กรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขียว
Tel. 0801251083
งานการศึกษาและวัฒธรรม
อบต.แม่กรณ์ 053726369
กุมภาพันธ์
- - - -
มีนาคม
- - - -
เมษายน
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม เขตพื้นที่หมู่บ้านตำบลแม่กรณ์ งานการศึกษาและวัฒธรรม
อบต.แม่กรณ์ 053726369
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
อบต.แม่กรณ์ 053726369
พฤษภาคม
สืบชะตาลำน้ำกรณ์ ประเพณีขอขมา และขอพรเจ้าป่าเจ้าเขาที่ปกป้อง รักษาพื้นที่ ได้คุ้มครองให้มีอุดมสมบูรณ์ หมู่ที่ 9
บ.ปางกอก
ต.แม่กรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9บ.ปางกอก
Tel. 0810215123
งานการศึกษาและวัฒธรรม
อบต.แม่กรณ์ 053726369
มิถุนายน
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
พระธาตุศรีจอมจันทร์
สรงน้ำพระธาตุศรีจอมจันทร์
เพื่อสืบสานประเพณีวันสำคัญของพระพุทธศาสนา และความศรัทธา
หมู่ที่ 3
บ.สวนดอก
ต.แม่กรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ.สวนดอก
Tel. 0810215123
งานการศึกษาและวัฒธรรม
อบต.แม่กรณ์ 053726369
กรกฎาคม
- - - -
สิงหาคม
- - - -
กันยายน
- - - -
ตุลาคม
- - - -
พฤศจิกายน
ประเพณีลอยกระทง เป็นเพณีดีงามที่สืบทอดมาช้านาน และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและสร้างความสามัคคี เขตพื้นที่ตำบลแม่กรณ์
ทุกหมู่บ้าน
งานการศึกษาและวัฒธรรม
อบต.แม่กรณ์ 053726369
ธันวาคม
- - - -
 
 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
เดือน ชื่อเทศกาล/ประเพณี ที่มา/ความสำคัญ สถานที่จัด/หมู่บ้าน ช่องทางติดต่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เมษายน
ลำน้ำกรณ์ สวนป่าดอยช้าง เป็นลำธารที่น้ำไหลมาจากน้ำตกขุนกรณ์
เป็นลำธารที่ใสสะอาด มีโขดหินที่สวยงาม และมีพื้นที่ลงเล่นน้ำ
หมู่ที่ 11 บ.ปางป่าอ้อ
ลำน้ำกรณ์ สวนป่าดอยช้าง
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อน บริการอาหารเครื่องดื่ม จุดพักผ่อนคลายร้อน
2. พื้นที่เข้าค่ายพักแรมของนักเรียนนักศึกษา และนักท่องเที่ยว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขียว
Tel. 0801251083
งานการศึกษาและวัฒธรรม
อบต.แม่กรณ์ 053726369
ตลอดทั้งปี
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ห่าง เป็นอ่างเก็บน้ำที่ใช้กักเก็บน้ำ ใช้ในการเกษตร อุปโภค และบริโภคในพื้นที่หมู่บ้าน ต่าง ๆ ตำบลแม่กรณ์ กิจกรรม
1. ตกปลา
2. เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ.ฝั่งหมิ่น
Tel. 0861837765
 
 
 
 
 
 

Total 9 Record : 1 Page : 1
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์