ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของอบต.
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ควบคุมภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกฏหมาย
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้นำในตำบลแม่กรณ์
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบไตรมาส
การบริหารเงินงบประมาณ
รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอย
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรกองคลัง (ผู้ช่วยพัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมห้องกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตามโครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้านปางริมกรณ์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตามโครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตามโครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตามโครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุ (แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดคีย์บอร์ดและเมาส์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร กองคลัง (ผู้ช่วยพัสดุ)ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0038 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่การรับสมัครนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอณ์โน๊ตบุ๊ค หมายเลข 416-61-0052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ USB Flash Drive ความจุ 16 GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประวิง จันทรา บ้านป่าสักทอง หมู่ที่ 3 ตำบลแแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเด่นตะเคียน บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชื่อมไปอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ห่าง บ้านปางมุ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/2 บ้านสวนดอก หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงรายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ACER หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0094 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลำโพงแบบลากจูง หมายเลขครุภัณฑ์ 459-58-0001 จำนวน 1 เครื่อง กองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลำโพงแบบลากจูง หมายเลข 459-58-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (PC) หมายเลข 416-56-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ผ้าม่าน มู่ลี่) พร้อมติดตั้ง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำเดือน มีนาคม- พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ ประจำเดือน มีนาคม -พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน โรงเรียนบ้านปางคึก ประจำเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ ประจำเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(น้ำดื่ม) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ เครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คือ ตู้บานเลือนกระจำ 5 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานสีดำ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดเครื่องเสียงระบบเสียงตามสาย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุขับเคลื่อนฯและวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก และ จัดซื้อวัสดุทำโรงเก็บวัสดุครุภัณฑ์ แบต.แม่กรณ์ (ชั่วคราว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทำโรงจอดรถ อบต.แม่กรณ์(ชั่วคราว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาไซเพอร์เมทริน 25% ตามโครงการพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้ จำนวน 12 ต้น พร้อมขนทิ้งและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ราชการภายในตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(น้ำดื่ม) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ชุดเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ที่ทำการ อบต.แม่กรณ์ ชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0014 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กธ 2472 เชียงราย)หมายเลขครุภัณฑ์ 024-60-0003 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เมาส์ไร้สาย) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ PC )สำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(น้ำดื่ม) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 6870 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-00004 และ รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 6870 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0005 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการ Big Clening Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรถเครน ขนาด 8 ตัน ยกป้าย อบต.แม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบรรจุเคมีถังดับเพลิง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระติ๊กเก็บความเย็นเก็บวัคซีนตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปุ๋ยเคมี ตามโครงการบำรุงรักษา 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมถนนสายบ้านเวียงหวายถึงบ้านสวนดอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองช่าง (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0045 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0043) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ่านไฟฉาย D ตามโครงการพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิล ตามโครงการพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลง ตามโครงการพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บริเวณลานฌาปนสถาน บ้านปางป่าอ้อ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลข416-56-0001 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระสอบทราย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (2) ค่าอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายดาวิ จะเตาะ บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 12 ตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บ้านปางริมกรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเทิศไท้ บ้านปางริมกรณ์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนายทวี มะโนหวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้าพันธ์ผัก ตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะภายใต้กิจกรรม "ปางกลางมีรัก ปลูกผักแบ่งปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย ตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะภายใต้กิจกรรม "ปางกลางมีรัก ปลูกผักแบ่งปัน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยโซ่ยนต์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ศุยน์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (สำหรับผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานระดับ 1-2 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน สีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเป่าลม 2 จังหวะ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) หมายเลข 465-59-0001 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำดื่ม ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (2) ค่าอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการจัดการเลือกตั้งสามชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เชิญชวน กระตุ้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช่สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เชิญชวน กระตุ้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลแสดงผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง อบต.แม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับทำป้ายแสดงผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง อบต.แม่กรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลป้ายปิดประกาศแบบพิมพ์หน้าที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เชิญชวน กระตุ้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรืการแพทย์ (เครื่องพ้นละอองฝอย) หมายเลขครุภัณฑ์ 291-63-0003 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวนฯลฯ การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล+จัดซื้อวัสดุโครงการสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงล้อลากพกพา หมายเลข 462-60-0012 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงล้อลากพกพา หมายเลข 462-60-0012 กองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัทยุ สายส่งสัญญาณ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เตียงนอน 2 ชั้น) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์) หมายเลข 416-61-0067 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มกราคม 2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ครั้งแรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2565 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (2) ค่าอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลข 614-61-0049 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ จ้างทำตรายางประทับบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แม่กรณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ NOTE BOOK หมายเลข 416-50-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำดื่ม ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลาการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์ 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์