ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้วยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กปฐมวัย ในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นผู้สืบสานความเป็นชาติไทยในอนาคต ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่อันสำคัญของท้องถิ่นที่จะต้องดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะกลุ่มประชากรผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ เป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพราะผู้ปกครองกลุ่มนี้ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน ทำให้ไม่มีเวลาที่จะดูแลบุตรหลานด้วยตนเอง และไม่พร้อมที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนยังโรงเรียนอนุบาลเอกชน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เด็กกลุ่มนี้จึงได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกสุขลักษณะ พัฒนาการตามวัยเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จึงได้ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น โดยได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ.2550

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์ เปิดรับสมัครเด็กอายุระหว่าง 2 ปี ถึง 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ทั้งในและนอกเขตตำบลแม่กรณ์ เข้าเตรียมความพร้อม โดยเน้นการเตรียมความพร้อมและมุ่งส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์จิตใจและสติปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองที่มี รายได้น้อยมีโอกาสส่งบุตรหลานเข้ารับการเลี้ยงดู อย่างถูกสุขลักษณะ รวมทั้งได้รับการฝึกฝนพัฒนาตามความเหมาะสมและเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านร่าง กาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญาของเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ ปัจจุบัน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดรวม 46 คน เป็นชาย 21 คน หญิง 25 คน

จำนวนบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวม 6 คน

 
อาคารสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์
 
 
โครงสร้างการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์
 
 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
 
ด้วยคณะผู้ บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กปฐมวัย ในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นผู้สืบสานความเป็นชาติไทยในอนาคต ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่อันสำคัญของท้องถิ่นที่จะต้องดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะกลุ่มประชากรผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ เป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพราะผู้ปกครองกลุ่มนี้ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน ทำให้ไม่มีเวลาที่จะ ดูแลบุตรหลานด้วยตนเอง และไม่พร้อมที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนยังโรงเรียนอนุบาลเอกชน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เด็กกลุ่มนี้จึงได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกสุขลักษณะ พัฒนาการตามวัยเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จึงได้ตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ขึ้น โดยได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ.2552

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เปิดรับสมัครเด็กอายุระหว่าง 3 ปี ถึง 5 ปี ทั้งในและนอกเขตตำบลแม่กรณ์ เข้าเตรียมความพร้อม โดยเน้นการเตรียมความพร้อมและมุ่งส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์จิตใจและสติปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองที่มี รายได้น้อยมีโอกาสส่งบุตรหลานเข้ารับการเลี้ยงดู อย่างถูกสุขลักษณะ รวมทั้งได้รับการฝึกฝนพัฒนาตามความเหมาะสมและเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านร่าง กาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญาของเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ ปัจจุบัน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดรวม 97 คน เป็นชาย 45 คน หญิง 52 คน แยกเป็น ๓ ระดับชั้น ดังนี้

1. ระดับชั้นอนุบาล 1 (อายุตั้งแต่ 3 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 4 ปี) มีจำนวน 34 คน
เป็นชาย 11 คน หญิง 23 คน

2. ระดับชั้นอนุบาล 2 (อายุตั้งแต่ 4 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 5 ปี) มีจำนวนทั้งหมด 35 คน
เป็นชาย 17 คน หญิง 18 คน

3. ระดับชั้นอนุบาล 3 (อายุตั้งแต่ 5 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป) มีจำนวนทั้งหมด 28 คน
เป็นชาย 13 คน หญิง 15 คน

จำนวนบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ รวม 9 คน
 
อาคารสถานที่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
 
 
 
 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
 
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
ค์ริรส่ตำแม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์