ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
งานกิจการสภา
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
คู่มือการท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓) สำหรับโรงเรียนบ้านปางคึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 10/11/25643 เปิดอ่าน 56 ครั้ง)

ประกาศ ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนบ้านแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 01/10/2564 เปิดอ่าน 66 ครั้ง)

ประกาศ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 23/07/2564 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)

ประกาศ ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 23/07/2564 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)

ประกาศ ซื้อขี้ผึ้งสำหรับหล่อเทียนจำนำพรรษาและถวายเทียนจำนำพรรษา โครงการสืบสานจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 20/07/2564 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)

ประกาศ จ้างทำป้ายโครงการสืบสานจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 19/07/2564 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)

ประกาศ จ้างจัดทำตรายาง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 13/07/2564 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน- มิถุนายน 2564

( ประกาศเมื่อ 09/07/2564 เปิดอ่าน 45 ครั้ง)

ประกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 09/07/2564 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 06/07/2564 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)

ประกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 06/07/2564 เปิดอ่าน 20 ครั้ง)

ประกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 02/07/2564 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)

ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 02/07/2564 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-41-0001 และหมายเลขครุภัณฑ์ 054-46-0003 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 29/06/2564 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)

ประกาศ ซื้อวัสดุอื่นๆ (โซ่เลื่อยยนต์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 29/06/2564 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)

ประกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 28/06/2564 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข 416-61-0053 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 24/06/2564 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไมค์ลอย) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 18/06/2564 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข 416-61-0051 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 18/06/2564 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)

ประกาศ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ปลายหัวฉีดแท่งปืน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 16/06/2564 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 08/06/2564 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)

ประกาศ ซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 08/06/2564 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 07/06/2564 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 07/06/2564 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กษ 3055 ชร) หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0008 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 23/04/2564 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กษ 3055 ชร) หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0008 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 23/04/2564 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)

ประกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 21/04/2564 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)

จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยรานารี โดยวิธีเฉพา

( ประกาศเมื่อ 20/04/2564 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)

ประกาศ ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัต

( ประกาศเมื่อ 20/04/2564 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0053 กองการ ศึกษา จำนวน 1 เครื่องๆละ 950.00 บาท

( ประกาศเมื่อ 25/03/2564 เปิดอ่าน 46 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0014 กอง คลัง จำนวน 1 เครื่องๆละ 2,500.00 บาท

( ประกาศเมื่อ 25/03/2564 เปิดอ่าน 41 ครั้ง)

ประกาศ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง

( ประกาศเมื่อ 25/03/2564 เปิดอ่าน 51 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องเป่าลมสะพายหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 488-61-0001 สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่องๆละ 1,6950.00 บาท

( ประกาศเมื่อ 22/03/2564 เปิดอ่าน 27 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาขนส่งขยะที่ไม่มีมูลค่า ที่สะสม และคงค้าง ของตำบลแม่กรณ์ ให้แก่ บริษัท กำจัด เพื่อนำไปกำจัดตามระบบ ตามโครงการ Big Cleaning Day ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

( ประกาศเมื่อ 16/03/2564 เปิดอ่าน 33 ครั้ง)

ประกาศ ท่อ PVC พร้อมอุปรกรณ์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านปางป่าอ้อ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย(13 รายการย่อย)

( ประกาศเมื่อ 15/03/2564 เปิดอ่าน 43 ครั้ง)

ประกาศ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง คือ กระสอบทราย ขนาดความจุไม่น้อยกว่าง 30 กิโลกรัม จำนวน 2,500 กระสอบๆละ 8.00 บาท เป็นเงิน 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

( ประกาศเมื่อ 15/03/2564 เปิดอ่าน 62 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาซักผ้าขาว สำนักปลัด

( ประกาศเมื่อ 12/03/2564 เปิดอ่าน 33 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0045 กองช่าง จำนวน 1 เครื่องๆละ 315.00 บาท

( ประกาศเมื่อ 11/03/2564 เปิดอ่าน 26 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการBig Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564

( ประกาศเมื่อ 08/03/2564 เปิดอ่าน 30 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาค่าเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการยกย่องครัวเรือนต้นแบบในการบริหารจัดการ ขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

( ประกาศเมื่อ 05/03/2564 เปิดอ่าน 32 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการยกย่องครัวเรือนต้นแบบในการ บริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 450 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 15,750 บาท

( ประกาศเมื่อ 05/03/2564 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาตกแต่งเวที สถานที่ และลานจอดรถ ตามโครงการยกย่องครัวเรือนต้นแบบใน การบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

( ประกาศเมื่อ 05/03/2564 เปิดอ่าน 29 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย 7088 เชียงราย หมายเลข ครุภัณฑ์ 001-59-0004 กองช่าง

( ประกาศเมื่อ 03/03/2564 เปิดอ่าน 27 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ (รถเฉพาะกิจกู้ชีพ) หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61- 0007 หมายเลขทะเบียน ขก 7494 เชียงราย สำนักปลัด

( ประกาศเมื่อ 03/03/2564 เปิดอ่าน 30 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ (บรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บร 5929 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 002-52-0001 สำนักปลัด

( ประกาศเมื่อ 03/03/2564 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0003 หมายเลข ทะเบียน ผก 5057 เชียงราย สำนักปลัด

( ประกาศเมื่อ 03/03/2564 เปิดอ่าน 30 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0004 หมายเลข ทะเบียน นข 6870 เชียงราย และ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0005 หมายเลข ทะเบียน นข 7544 เชียงราย กองการศึกษา

( ประกาศเมื่อ 03/03/2564 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาจัดทำป้าย ตาม โครงการยกย่องครัวเรือนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมขนาด 9.60 x 4 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 5,760.00 บาท

( ประกาศเมื่อ 25/02/2564 เปิดอ่าน 29 ครั้ง)

ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร คือ เครื่องสูบน้ำแบบจม (Submerible Pump) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 18/02/2564 เปิดอ่าน 52 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ขฉม 574 เชียงราย เลขครุภัณฑ์ 024-44-0001 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 02/02/2564 เปิดอ่าน 43 ครั้ง)


Total 1000 Record : 20 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] Next>>
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์