ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี2564

( ประกาศเมื่อ 12/01/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของ อบต.แม่กรณ์

( ประกาศเมื่อ 16/12/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)

( ประกาศเมื่อ 01/12/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล

( ประกาศเมื่อ 26/10/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล

( ประกาศเมื่อ 26/10/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

เผยแพร่องค์ความรู้ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

( ประกาศเมื่อ 16/09/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

( ประกาศเมื่อ 01/09/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562

( ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562

( ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562(อำนาจผู้บริหาร)

( ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562(อำนาจผู้บริหาร)

( ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562

( ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

( ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563(อำนาจผู้บริหาร)

( ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563(อำนาจผู้บริหาร)

( ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563

( ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

( ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563(อำนาจผู้บริหาร)

( ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563

( ประกาศเมื่อ 12/06/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ให้ภาคประชาชนแสดงความคิดเห็น(ร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563)

( ประกาศเมื่อ 05/03/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

( ประกาศเมื่อ 19/02/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

( ประกาศเมื่อ 19/02/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

( ประกาศเมื่อ 4/01/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ร่วมกับบ้านเมืองรวง หมู่ที่5 ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ "ท่องเที่ยวสุขใจไปกับบ้านเมืองรวง"

( ประกาศเมื่อ 07/11/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)  2562

( ประกาศเมื่อ 05/11/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)

( ประกาศเมื่อ 22/10/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

( ประกาศเมื่อ 22/10/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ 2563

( ประกาศเมื่อ 22/10/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งได้รับการประเมินจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562

( ประกาศเมื่อ 18/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

แจ้งรับเช็คใหม่แทนเช็คหมดอายุ

( ประกาศเมื่อ 30/08/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัด กองช่าง

( ประกาศเมื่อ 18/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

( ประกาศเมื่อ 12/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 16

( ประกาศเมื่อ 12/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 17

( ประกาศเมื่อ 12/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 18

( ประกาศเมื่อ 12/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 19

( ประกาศเมื่อ 12/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 20

( ประกาศเมื่อ 12/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 21

( ประกาศเมื่อ 12/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 22

( ประกาศเมื่อ 12/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 23

( ประกาศเมื่อ 12/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 24

( ประกาศเมื่อ 12/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 25

( ประกาศเมื่อ 12/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 26

( ประกาศเมื่อ 12/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 27

( ประกาศเมื่อ 12/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 28

( ประกาศเมื่อ 12/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 29

( ประกาศเมื่อ 12/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 30

( ประกาศเมื่อ 12/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 31

( ประกาศเมื่อ 12/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 32

( ประกาศเมื่อ 12/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปี61(แก้ไข ครั้งที่ 1)

( ประกาศเมื่อ 12/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)


Total 227 Record : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์