ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของอบต.
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ควบคุมภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกฏหมาย
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้นำในตำบลแม่กรณ์
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
การบริหารเงินงบประมาณ
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ นายอำเภอเมืองเชียงราย เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

( ประกาศเมื่อ 30/06/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

( ประกาศเมื่อ 30/06/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565

( ประกาศเมื่อ 14/06/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

( ประกาศเมื่อ 02/06/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

( ประกาศเมื่อ 12/05/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 2) เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2565

( ประกาศเมื่อ 18/04/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

( ประกาศเมื่อ 29/03/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1-65

( ประกาศเมื่อ 28/03/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-65

( ประกาศเมื่อ 28/03/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-65

( ประกาศเมื่อ 28/03/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ทางเวปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

( ประกาศเมื่อ 21/03/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

( ประกาศเมื่อ 15/03/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 มีนาคม 2565

( ประกาศเมื่อ 14/03/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 มีนาคม 2565

( ประกาศเมื่อ 7/03/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment) ITA ประจำปีงบประมาณ 2565

( ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

( ประกาศเมื่อ 01/03/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

( ประกาศเมื่อ 01/03/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2565

( ประกาศเมื่อ 01/03/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

( ประกาศเมื่อ 27/01/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 มกราคม 2565

( ประกาศเมื่อ 20/01/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

( ประกาศเมื่อ 18/01/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

( ประกาศเมื่อ 18/01/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.แม่กรณ์ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565

( ประกาศเมื่อ 11/01/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565

( ประกาศเมื่อ 05/01/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 มกราคม 2565

( ประกาศเมื่อ 5/01/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

( ประกาศเมื่อ 04/01/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกสภาอบต.

( ประกาศเมื่อ 30/12/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก ประจำปี 2565 ในวันที่ 4 มกราคม 2565

( ประกาศเมื่อ 30/12/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ครั้งแรก

( ประกาศเมื่อ 29/12/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานการเงินปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

( ประกาศเมื่อ 15/12/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

แบบรายงานผลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

( ประกาศเมื่อ 14/12/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

( ประกาศเมื่อ 14/12/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564

( ประกาศเมื่อ 02/12/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์  โลโก้ Blooming  Chiangrai   และ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวใช้บริการที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และบริการอื่น ๆ ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ ที่จดทะเบียนถูกต้

( ประกาศเมื่อ 17/11/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์  โลโก้ Blooming  Chiangrai   และ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวใช้บริการที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และบริการอื่น ๆ ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ ที่จดทะเบียนถูกต้

( ประกาศเมื่อ 15/11/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประชาสัมพันธ์  Blooming  Chiangrai   และ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวใช้บริการที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และบริการอื่น ๆ ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม

( ประกาศเมื่อ 15/11/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

สีบัตรเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล

( ประกาศเมื่อ 04/11/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

แบบฟอร์มการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

( ประกาศเมื่อ 04/11/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.แม่กรณ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

( ประกาศเมื่อ 02/11/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ./ส.ถ. 4/4)

( ประกาศเมื่อ 22/10/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ความรู้ในการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะ

( ประกาศเมื่อ 18/10/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

( ประกาศเมื่อ 18/10/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

( ประกาศเมื่อ 18/10/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

( ประกาศเมื่อ 18/10/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

( ประกาศเมื่อ 18/10/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

การดำเนินงานต่อยอด จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้กิจกรรม บ้านนี้มีรักปลูกผักแบ่งปัน ต

( ประกาศเมื่อ 15/10/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ผ.ถ./ส.ถ.1/1 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

( ประกาศเมื่อ 06/10/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ส.ถ.1/1 ใบสมัครรับเลือกตั้งส.อบต.

( ประกาศเมื่อ 06/10/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ผถ.1/1 ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.

( ประกาศเมื่อ 06/10/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ส.ถ.4/2ิ แบบฟอร์มหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

( ประกาศเมื่อ 06/10/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)


Total 328 Record : 7 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์