ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
งานกิจการสภา
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
คู่มือการท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กันยายน 2564

( ประกาศเมื่อ 16/09/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

สภาอบต.แม่กรณ์ เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

( ประกาศเมื่อ 10/09/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

เชิญชมนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชมผลิตภัณฑ์และการสาธิตกิจกรรมจากแชมป์ทั้ง 11 โปรแกรม ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวท่านเอง

( ประกาศเมื่อ 25/08/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

( ประกาศเมื่อ 19/08/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2564

( ประกาศเมื่อ 8/08/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

( ประกาศเมื่อ 08/07/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพัธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

( ประกาศเมื่อ 01/07/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2564

( ประกาศเมื่อ 24/06/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน

( ประกาศเมื่อ 09/04/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564

( ประกาศเมื่อ 30/03/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 มีนาคม 2564

( ประกาศเมื่อ 22/03/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2564

( ประกาศเมื่อ 14/03/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี2564

( ประกาศเมื่อ 12/01/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

( ประกาศเมื่อ 4/01/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

แผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

( ประกาศเมื่อ 29/12/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของ อบต.แม่กรณ์

( ประกาศเมื่อ 16/12/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2563

( ประกาศเมื่อ 16/12/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)

( ประกาศเมื่อ 01/12/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล

( ประกาศเมื่อ 26/10/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล

( ประกาศเมื่อ 26/10/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ตุลาคม 2563

( ประกาศเมื่อ 16/10/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2563

( ประกาศเมื่อ 12/10/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563-เดือนกันยายน พ.ศ.2563

( ประกาศเมื่อ 01/10/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพัธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

( ประกาศเมื่อ 30/09/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

แผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

( ประกาศเมื่อ 29/09/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบโอนเงินเข้าบัญชี) ประจำปีงบประมาณ 2563

( ประกาศเมื่อ 23/09/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

เผยแพร่องค์ความรู้ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

( ประกาศเมื่อ 16/09/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

( ประกาศเมื่อ 01/09/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 30 สิงหาคม 2563

( ประกาศเมื่อ 26/08/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2563

( ประกาศเมื่อ 19/08/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 2563

( ประกาศเมื่อ 06/08/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562

( ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562

( ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562(อำนาจผู้บริหาร)

( ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562(อำนาจผู้บริหาร)

( ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562

( ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

( ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563(อำนาจผู้บริหาร)

( ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563(อำนาจผู้บริหาร)

( ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563

( ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

( ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563(อำนาจผู้บริหาร)

( ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2563

( ประกาศเมื่อ 17/06/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563

( ประกาศเมื่อ 12/06/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 มิถุนายน 2563

( ประกาศเมื่อ 01/06/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ประจำปี พ.ศ. 2563

( ประกาศเมื่อ 29/05/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี2563

( ประกาศเมื่อ 30/03/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มีนาคม 2563

( ประกาศเมื่อ 16/03/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ให้ภาคประชาชนแสดงความคิดเห็น(ร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563)

( ประกาศเมื่อ 05/03/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

( ประกาศเมื่อ 19/02/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)


Total 266 Record : 6 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์