ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
งานกิจการสภา
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
คู่มือการท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ใหญ่บ้านในตำบลแม่กรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารการเลือกตั้ง
 
คลังข่าวมหาดไทยการจัดการความรู้ (KM)
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
   
 
 
 
     

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564

( ประกาศเมื่อ 02/12/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

ประชาสัมพันธ์  โลโก้ Blooming  Chiangrai   และ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวใช้บริการที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และบริการอื่น ๆ ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ ที่จดทะเบียนถูกต้

( ประกาศเมื่อ 17/11/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประชาสัมพันธ์  Blooming  Chiangrai   และ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวใช้บริการที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และบริการอื่น ๆ ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม

( ประกาศเมื่อ 15/11/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

ประชาสัมพันธ์  โลโก้ Blooming  Chiangrai   และ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวใช้บริการที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และบริการอื่น ๆ ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ ที่จดทะเบียนถูกต้

( ประกาศเมื่อ 15/11/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

แบบฟอร์มการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

( ประกาศเมื่อ 04/11/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

   
     

ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลข 416-59-0022 กองช่าง

( ประกาศเมื่อ 21/09/2564 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)

ประกาศ ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องCPU คอมพิวเตอร์ หมายเลข416-60-0044 กองการศึกษา

( ประกาศเมื่อ 09/09/2564 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร

( ประกาศเมื่อ 30/08/2564 เปิดอ่าน 20 ครั้ง)

ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

( ประกาศเมื่อ 01/10/2564 เปิดอ่าน 29 ครั้ง)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

( ประกาศเมื่อ 12/10/2564 เปิดอ่าน 66 ครั้ง)

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นในGoogle ค้นใน maekorn.go.th
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์