ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
งานกิจการสภา
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คลังข่าวมหาดไทยการจัดการความรู้ (KM)
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
   
 
 
 
     

รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบโอนเงินเข้าบัญชี) ประจำปีงบประมาณ 2563

( ประกาศเมื่อ 23/09/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

ประกาศ การติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

( ประกาศเมื่อ 06/11/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563-เดือนกันยายน พ.ศ.2563

( ประกาศเมื่อ 01/10/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

( ประกาศเมื่อ 18/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

ประชาสัมพันธ์ผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2563

( ประกาศเมื่อ 12/10/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

   
     

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง

( ประกาศเมื่อ 10/03/2563 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน- มิถุนายน 2564

( ประกาศเมื่อ 09/07/2564 เปิดอ่าน 30 ครั้ง)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

( ประกาศเมื่อ 29/10/2563 เปิดอ่าน 49 ครั้ง)

ประกาศ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง คือ กระสอบทราย ขนาดความจุไม่น้อยกว่าง 30 กิโลกรัม จำนวน 2,500 กระสอบๆละ 8.00 บาท เป็นเงิน 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

( ประกาศเมื่อ 15/03/2564 เปิดอ่าน 44 ครั้ง)

ประกาศ ท่อ PVC พร้อมอุปรกรณ์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านปางป่าอ้อ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย(13 รายการย่อย)

( ประกาศเมื่อ 15/03/2564 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นในGoogle ค้นใน maekorn.go.th
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์