ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของอบต.
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ควบคุมภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกฏหมาย
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้นำในตำบลแม่กรณ์
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
การบริหารเงินงบประมาณ
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา)
 
สรุปผลการเช่า ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
สรุปผลการเช่า ประจำเดือน เมษายน 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน เมษายน 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
สรุปผลการเช่า ประจำเดือน มีนาคม 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน มีนาคม 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
สรุปผลการเช่า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
สรุปผลการเช่า ประจำเดือน มกราคม 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน มกราคม 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
สรุปผลการเช่า ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
สรุปผลการเช่า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
สรุปผลการเช่า ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์