ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
งานกิจการสภา
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
คู่มือการท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ เรื่อง กระบวนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้พิการ
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือส่งประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน
หลักเกณฑ์การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
รายชื่อผู้สูงอายุแต่ละหมู่ที่ขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
รายงานผลการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บัญชีราบชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปยอดเบี้ยยังชีพ 2562
ทะเบียนผู้พิการ ปี 2562
รายงานผลการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพรายใหม่ในระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์