ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
งานกิจการสภา
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
คู่มือการท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการประชุมสภา อบต.แม่กรณ์
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 16 มี.ค. 64
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 16 ธ.ค.63
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ต.ค.63
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 30 ส.ค.63
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 24 ส.ค.63
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มิ.ย.63
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิ.ย. 63
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2 มิ.ย.63
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 20 มี.ค.63
รายงานการประชุมสภาสมัยวืสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 14 ก.พ.63
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 6 ก.พ.63
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 23 ธ.ค.62
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์