ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
งานกิจการสภา
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
คู่มือการท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ใหญ่บ้านในตำบลแม่กรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
 
ส่วนที่-7-หน้า-57-58-สรุปรายงานผลและเสนอความเห็น-2
ส่วนที่-6-หน้า-55-56-ผลการวิเคระห์สภาพแวดล้อม-1
ส่วนที่-5-หน้า-54การติดตามประเมินผลในระบบ-e-plan
ส่วนที่-5-หน้า-53การติดตามประเมินผลในระบบ-e-plan (1)
ส่วนที่-4-หน้า-50-52การติดตามประเมินผลในเชิงปริมาณ
ส่วนที่-3หน้า-44-49-ผลการดำเนินงานฯ-ข้อ-5-ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์-แบบ-3-3
ส่วนที่-3หน้า-44-49-ผลการดำเนินงานฯ-ข้อ-5-ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์-แบบ 3-2
ส่วนที่-3-หน้า-37-42ผลการติดตามฯ
ส่วนที่-3-หน้า-29-36-ผลการติดตามฯ
ส่วนที่-2-หน้า-13-28-แผนยุทธศาสตร์ฯ-ต.ค.60
ส่วนที่-1-หน้า-1-12-บทนำ
คำนำ-สารบัญ-ต.ค.60
ส่วนที่ 7 สรุปรายงานผลและเสนอความเห็น
ส่วนที่ 5รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560 e-plan
ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5 ผลการติดตามฯ ตามแบบอื่น 1-3ฯ (เม.ย.60)
ส่วนที่ 3 ผลการติดตามฯ ตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (เม.ย.60)
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ฯ
ส่วนที่ 1 บทนำ
คำนำ-สารบัญ (เม.ย.60)
ปก (เม.ย.60)
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์