ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
งานกิจการสภา
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
คู่มือการท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ควบคุมภายใน
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามฯและประเมินผลควบคุมภายใน ปี 2563(สำนักงานปลัด)
คำสั่งหน้าที่รับผิดชอบฯ ปี 2563(กลาง)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามฯและประเมินผลควบคุมภายใน ปี 2563(กองช่าง)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามฯและประเมินผลควบคุมภายใน ปี 2563(กองการศึกษาฯ)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามฯและประเมินผลควบคุมภายใน ปี 2563(กองคลัง)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามฯและประเมินผลควบคุมภายใน ปี 2563(สำนักงานปลัด)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามฯและประเมินผลควบคุมภายใน ปี 2563(คำสั่งกลาง)
คำสั่งหน้าที่รับผิดชอบฯ ปี 2563(กลาง)
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบฯ ปี 2563
ระดับองค์กร ปค.6
ระดับองค์กร ปค.5
ระดับองค์กร ปค.4
ระดับองค์กร ปค.1
หน่วยงานย่อย(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ปค.5
หน่วยงานย่อย(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ปค.4
หน่วยงานย่อย(กองช่าง) ปค.5
หน่วยงานย่อย(กองช่าง) ปค.4
หน่วยงานย่อย(กองคลัง) ปค.5
หน่วยงานย่อย(กองคลัง) ปค.4
หน่วยงานย่อย(สำนักงานปลัด) ปค.5
หน่วยงานย่อย(สำนักงานปลัด) ปค.4
แบบ ปค 5 หน่วยตรวจ
1 แบบ ปค 6 องค์กร
1 แบบ ปค 5 องค์กร
1 แบบ ปค 4 องค์กร
1 แบบ ปค 1 องค์กร
แบบ ปค.5 กองการศึกษา
แบบ ปค 4 กองการศึกษา
แบบ ปค.5 กองช่าง
แบบ ปค.4 กองช่าง
แบบ ปค.5 กองคลัง
แบบ ปค 4 กองคลัง
2 แบบ ปค 5 สำนักงานปลัด
1 แบบ ปค 4 สำนักงานปลัด
2แบบ ปอ. 3 องค์กร
2แบบ ปอ. 2 องค์กร
1แบบ ปอ. 1 องค์กร(อธิบดีกรมฯ)
1แบบ ปอ. 1 องค์กร (สตง.)
1แบบ ปอ. 1 องค์กร(ผู้ว่าราชการฯ)
1แบบ ปอ. 1 องค์กร
แบบ ปย.2 กองการศึกษา
แบบ ปย.1 กองการศึกษา
แบบ ปย.2 กองคลัง
แบบ ปย.1 กองคลัง
แบบ ปย.2 สำนักงานปลัด
แบบ ปย.1สำนักงานปลัด
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
คำสั่งหน้าที่รับผิดชอบ อบต.แม่กรณ์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดวางและประเมินควบคุมภายในอบต.แม่กรณ์
2 คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ (กองการศึกษาฯ)
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในฯ(กองการศึกษาฯ)
คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ (กองช่าง)
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะจัดการและติดตามประเมินผลฯ (กองช่าง)
คำสั่งแต่งตั้งหน้าที่รับผิดชอบฯ (กองคลัง)
คำสั่งแต่งตั้งคณะจัดการและติดตามประเมินผล (กองคลัง)
2คำสั่งหน้าที่รับผิดชอบ (สำนักงานปลัด)
1คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน (สำนักงานปลัด)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
คำสั่งหน้าที่รับผิดชอบ (อบต.แม่กรณ์)
1คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดวางและประเมินควบคุมภายใน (อบต.แม่กรณ์)
3แบบ ปอ. 3
แบบ ปอ. 2
1แบบ ปอ. 1(แบบใหม่)ส่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1แบบ ปอ. 1(แบบใหม่)ส่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชียงราย
1แบบ ปอ. 1(แบบใหม่)ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
1แบบ ปอ. 1(แบบใหม่)ส่งนายอำเภอเมืองเชียงราย
กองการศึกษาฯ แบบ ปย.2
กองการศึกษาฯ แบบ ปย.1
กองช่าง แบบ ปย.2
กองช่าง แบบ ปย.1
กองคลัง แบบ ปย.2
กองคลัง แบบ ปย.1
สำนักงานปลัด แบบ ปย.2
สำนักงานปลัด แบบ ปย.1
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ปี2559
2 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ ปี 59
3คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
2คำสั่งหน้าที่รับผิดชอบ (รวมทุกส่วน)(คำสั่งกลาง)
1คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดวางและประเมินควบคุมภายใน (คณะกรรมการรวม)
3คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
2คำสั่งหน้าที่รับผิดชอบ (รวมทุกส่วน)(คำสั่งกลาง)
1คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดวางและประเมินควบคุมภายใน (คณะกรรมการรวม)
2คำสั่งหน้าที่รับผิดชอบ (รวมทุกส่วน)(คำสั่งกลาง) 1
1คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดวางและประเมินควบคุมภายใน (คณะกรรมการรวม) 1
0คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
3แบบ ปอ. 3
2แบบ ปอ. 2(แบบใหม่)
1แบบ ปอ. 1(แบบใหม่)ส่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้งถิ่น
1แบบ ปอ. 1(แบบใหม่)ส่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้งถิ่น
1แบบ ปอ. 1(แบบใหม่)ส่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย
1แบบ ปอ. 1(แบบใหม่)ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
1แบบ ปอ. 1(แบบใหม่)ส่งนายอำเภอเมืองเชียงราย
ข้อ 6 (กองการศึกษาฯ) ปย.1
ข้อ 6 (กองการศึกษา) ปย.1
ข้อ 6 (กองช่าง) ปย.2
ข้อ 6 (กองช่าง) ปย.1
ข้อ 6 (กองคลัง) ปย.2
ข้อ 6 (กองคลัง) ปย.2
ข้อ 6 (กองคลัง) ปย.1
ข้อ 6 (สำนักงานปลัด) ปย.2
ข้อ 6 (สำนักงานปลัด) ปย.1
3แบบ ปอ. 3
2แบบ ปอ. 2(แบบใหม่)
1แบบ ปอ. 1(แบบใหม่)ส่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้งถิ่น
1แบบ ปอ. 1(แบบใหม่)ส่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย
1แบบ ปอ. 1(แบบใหม่)ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
1แบบ ปอ. 1(แบบใหม่)ส่งนายอำเภอเมืองเชียงราย
ข้อ 6 (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ปย.2
ข้อ 6 (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ปย.1
ข้อ 6 (กองคลัง) ปย.2
ข้อ 6 (กองคลัง) ปย.1
ข้อ 6 (สำนักงานปลัด) ปย.2
ข้อ 6 (สำนักงานปลัด) ปย.1
ข้อ 5 (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ค.3
ข้อ 5 (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ค.2
ข้อ 5 (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ค.1
ข้อ 5 (ส่วนโยธา) ค.3
ข้อ 5 (ส่วนโยธา) ค.2
ข้อ 5 (ส่วนโยธา) ค.1
ข้อ 5 (สำนักงานปลัด) ค.3
ข้อ 5 (สำนักงานปลัด) ค.2
ข้อ 5 (สำนักงานปลัด) ค.1
ข้อ 5 (กองคลัง) ค.3
ข้อ 5 (กองคลัง) ค.2
ข้อ 5 (กองคลัง) ค.1
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์