ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ ผด. 02 -1
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ ผด. 02
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ ผด. 01
ส่วนที่ 1แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
คำนำ,สารบัญ แผนการดำเนินงาน 63
5ส่วนที่2บัญชีโครงการผด.02-1
4ส่วนที่2บัญชีโครงการผด.02
3ส่วนที่2บัญชีสรุปโครงการผด.01
2ส่วนที่1แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2562
5ส่วนที่2
4ส่วนที่2
3ส่วนที่2
2ส่วนที่1
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2-2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 แก้ไข ครั้งที่ 1-2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ ผด. 2 60
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ ผด.1 60
ส่วนที่ 1แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการดำเนินงาน 60
แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์