ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนา 3 ปี
 
ส่วนที่-5
บัญชีครุภัณฑ์-ผ-08
สำหรับไม่ใช้งบประมาณ-ผ-06
สำหรับประสานจังหวัด-ผ-05
สำหรับประสาน-อบจ.-ผ-03
สำหรับอุดหนุนหน่วยงานอื่น-ผ-02
การบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ
ท่องเที่ยว-เศรษฐกิจ-เกษตร
ระเบียบชุมขน-รักษาความสงบ
คุณภาพชีวิต-สาสุข-การศึกษา
โครงสร้างพื้นฐาน
บัญชีสรุป-ผ-07
ส่วนที่-4-การนำแผนฯไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่-3-ต่อ-3.5-รายละเอียดยุทธศาสตร์-ยท.03-1
ส่วนที่-3-ต่อ-3.4-แผนผังยุทธศาสตร์-ยท.02
ส่วนที่-3-ต่อ-3.3-ความเชื่อมโยง-ยท.01-2
ส่วนที่-3-ต่อ-3.3-ความเชื่อมโยง-ยท.01
ส่วนที่-3-3.1-3.2
ส่วนที่-2-สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่-1-สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สารบัญ
คำนำ
6 ส่วนที่ 4
ส่วนที่-3.2-บัญชีสรุปโครงการ
บัญชีประสานโครงการ
รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธ 8
รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธ 7
รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธ 6
รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธ 5
รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธ 4
รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธ 3
รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธ 2
รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธ 1
ส่วนที่ 3 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 1 - ส่วนที่ 4
15.ส่วนที่-5แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561 - 2564)
14.บัญชีครุภัณฑ์-ผ-08 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561 - 2564)
13.สำหรับไม่ใช้งบประมาณ-ผ-06 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561 - 2564)
12.สำหรับประสานจังหวัด-ผ-05 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561 - 2564)
11.สำหรับประสาน-อบจ.-ผ-03 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561 - 2564)
10.สำหรับอุดหนุนหน่วยงานอื่น-ผ-02 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561 - 2564)
9.6-การบริหาร แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561 - 2564)
9.5-ทรัพยากรธรรมชาติ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561 - 2564)
9.4-ท่องเที่ยว-เศรษฐกิจ-เกษตร แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561 - 2564)
9.3-ระเบียบชุมขน-รักษาความสงบ. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561 - 2564)
9.2-คุณภาพชีวิต-สาสุข-การศึกษา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561 - 2564)
9.1-โครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561 - 2564)
8.บัญชีสรุป-ผ-07 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561 - 2564)
7.ส่วนที่-4-การนำแผนฯไปสู่การปฏิบัติ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561 - 2564)
7.ส่วนที่-2-บันทึกหลักการและเหตุผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561 - 2564)
6.4-ส่วนที่-3-ต่อ-3.5-รายละเอียดยุทธศาสตร์-ยท.03-1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561 - 2564)
6.3-ส่วนที่-3-ต่อ-3.4-แผนผังยุทธศาสตร์-ยท.02 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561 - 2564)
6.2-ส่วนที่-3-ต่อ-3.3-ความเชื่อมโยง-ยท.01-2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561 - 2564)
6.1-ส่วนที่-3-3.1-3.2แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561 - 2564)
5.ส่วนที่-2-สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561 - 2564)
4.ส่วนที่-1-สภาพทั่วไปแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561 - 2564)
17ส่วนที่ 6
15รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธ 4
16รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธ 5
15รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธ 4
14รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธ 3
13รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธ 2
12รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธ 1
11ส่วนที่ 5 สรุปบัญชีโครงการพัฒนา
10ส่วนที่ 5 ปก
9ส่วนที่ 4
8ส่วนที่ 3
7การตืดตามผลการดำเนินตามแผนพัฒนาสามปี(56-58)
6ส่วนที่ 3
5ส่วนที่ 2
4ส่วนที่ 1
17ส่วนที่ 6
16รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธ 5
15รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธ 4
14รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธ 3
13รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธ 2
12รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธ 1
11ส่วนที่ 5 สรุปบัญชีโครงการพัฒนา
10ส่วนที่ 5 ปก
9ส่วนที่ 4
8ส่วนที่ 3
7การตืดตามผลการดำเนินตามแผนพัฒนาสามปี(57-59)
6ส่วนที่ 3
5ส่วนที่ 2
4ส่วนที่ 1
ประกาศใช้แผนสามปี (2560-2562)
ประกาศใช้แผนสามปี
(2560 - 2562) ส่วนที่ 17
(2560 - 2562) ส่วนที่ 11
(2560 - 2562) ส่วนที่ 10
(2560 - 2562) ส่วนที่ 9
(2560 - 2562) ส่วนที่ 8
(2560 - 2562) ส่วนที่ 5
(2560 - 2562) ส่วนที่ 2
(2560 - 2562) ส่วนที่ 1
(2558-2560) ส่วนที่ 5
(2558-2560) ส่วนที่ 4
(2558-2560) ส่วนที่ 3.2
(2558-2560) ส่วนที่ 3.1
(2558-2560) ส่วนที่ 2
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์