ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของอบต.
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ควบคุมภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกฏหมาย
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้นำในตำบลแม่กรณ์
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
การบริหารเงินงบประมาณ
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดอบรมเชิงปฎิบัติการตามโครงการถ่ายทอดกระบวนการลดต้นทุน การจัดการของเสียในการประกอบอาชีพปศุสัตว์ขนาดเล็กในระดับชุมชนเขตภาคเหนือตอนบน ด้วยจุลินทรีย์ทางสิ่งแวดล้อม และการทำปุ๋ยหมักสำหรับการปลูกผักปลอดภ

(ประกาศเมื่อ 26/05/2565 เปิดอ่าน 27 ครั้ง)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดกระบวนการลดต้นทุนการจัดการของเสียในการประกอบอาชีพปศุสัตว์ขนาดเล็กในระดับชุมชนด้วยจุลินทรีย์ทางสิ่งแวดล้อม และการทำปุ๋ยหมักสำหรับการปลูกผักปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อให้ความรู้เรื่องเชื้อจุลินทรีย์ในการกำจัดของเสียในโรงงานและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนรวมถึงความรู้เชื้อจุลทรีย์ในการทำปุ๋ยหมักเพื่อต่อยอดให้ครัวเรือนในการปลูกผักปลอดภัยไว้บริโภคและจัดจำหน่าย ในวันที่  25  พฤษภาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิม พระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ครัวเรือนผู้ปลูกผัก ผู้นำหมู่บ้าน  สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทีมงาน คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานวิจัย แห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมาย 125 คน 


ย้อนกลับ


ภาพกิจจกรมอื่น ๆ

 
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์