ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของอบต.
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.2567-2569)
รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม
งานร้องเรียนร้องทุกข์
การป้องกันการทุจริต
ควบคุมภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกฏหมาย
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้นำในตำบลแม่กรณ์
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบไตรมาส
การบริหารเงินงบประมาณ
รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
กองช่าง : แบบคำขออนุญาตต่างๆ
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณฌาปนสถาน บ้านปางริมกรณ์ ม.10

( ประกาศเมื่อ 27/05/2567 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ๋มาก บ้านปางริมกรณ์ ม.10

( ประกาศเมื่อ 20/05/2567 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

( ประกาศเมื่อ 01/04/2567 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

( ประกาศเมื่อ 01/04/2567 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

( ประกาศเมื่อ 12/03/2567 เปิดอ่าน 49 ครั้ง)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

( ประกาศเมื่อ 01/01/2567 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)

ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4

( ประกาศเมื่อ 02/10/2566 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3

( ประกาศเมื่อ 03/07/2566 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)

ประกาศ การขายพัสดุชำรุด จำนวน 111 รายการ

( ประกาศเมื่อ 23/05/2566 เปิดอ่าน 101 ครั้ง)

ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนมีนาคม 2566)

( ประกาศเมื่อ 04/04/2566 เปิดอ่าน 147 ครั้ง)

ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565-เดือนธันวาคม 2565)

( ประกาศเมื่อ 03/01/2566 เปิดอ่าน 58 ครั้ง)

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 19/08/2565 เปิดอ่าน 171 ครั้ง)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565)

( ประกาศเมื่อ 05/07/2565 เปิดอ่าน 134 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิด เพื่อป้องกันตลิ่งพัง บ้านสวนดอก หมู่ที่ 3

( ประกาศเมื่อ 13/06/2565 เปิดอ่าน 120 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงรับบประปาประจำหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 8

( ประกาศเมื่อ 13/06/2565 เปิดอ่าน 111 ครั้ง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7

( ประกาศเมื่อ 13/06/2565 เปิดอ่าน 105 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/1 บ้านปางกอก หมู่ที่ 9

( ประกาศเมื่อ 13/06/2565 เปิดอ่าน 105 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4

( ประกาศเมื่อ 13/06/2565 เปิดอ่าน 125 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

( ประกาศเมื่อ 06/06/2565 เปิดอ่าน 90 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)โน๊ตบุ๊ค หมายเลข 416-56-0001 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 31/05/2565 เปิดอ่าน 76 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บริเวณลานฌาปนสถาน บ้านปางป่าอ้อ หมู่ที่ 11

( ประกาศเมื่อ 27/05/2565 เปิดอ่าน 113 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 27/05/2565 เปิดอ่าน 47 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บริเวณลานฌาปนสถาน บ้านปางป่าอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 27/05/2565 เปิดอ่าน 53 ครั้ง)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(P-bidding)

( ประกาศเมื่อ 25/05/2565 เปิดอ่าน 112 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 24/05/2565 เปิดอ่าน 37 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 24/05/2565 เปิดอ่าน 37 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง ตามโครงการพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 24/05/2565 เปิดอ่าน 59 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าไวนิล ตามโครงการพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 24/05/2565 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ่านไฟฉาย ขนาด D ตามโ๕รงการพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 24/05/2565 เปิดอ่าน 40 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 18/05/2565 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 18/05/2565 เปิดอ่าน 34 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 17/05/2565 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปุ๋ยเคมี ตามโครงการบำรุงรักษา 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมถนนสายบ้านเวียงหวายถึงบ้านสวนดอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 11/05/2565 เปิดอ่าน 59 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 06/05/2565 เปิดอ่าน 35 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 06/05/2565 เปิดอ่าน 30 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 06/05/2565 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระติ๊กเก็บความเย็นเก็บวัคซีนตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 06/05/2565 เปิดอ่าน 30 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 02/05/2565 เปิดอ่าน 33 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(น้ำดื่ม) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 29/04/2565 เปิดอ่าน 29 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแ่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 25/04/2565 เปิดอ่าน 38 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เม้าส์ไร้สาย) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 22/04/2565 เปิดอ่าน 33 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กธ 2472 เชียงราย ) หมายเลขครุภัณฑ์ 024-60-0003 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 18/04/2565 เปิดอ่าน 76 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 18/04/2565 เปิดอ่าน 30 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดป้ายโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 15/04/2565 เปิดอ่าน 41 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 07/04/2565 เปิดอ่าน 32 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 07/04/2565 เปิดอ่าน 33 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0014 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 07/04/2565 เปิดอ่าน 32 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ที่ทำการ อบต.แม่กรณื ชั่วคราว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 05/04/2565 เปิดอ่าน 34 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 05/04/2565 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)

ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565)

( ประกาศเมื่อ 04/04/2565 เปิดอ่าน 111 ครั้ง)


Total 1176 Record : 24 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์ 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์