ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของอบต.
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ควบคุมภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกฏหมาย
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้นำในตำบลแม่กรณ์
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
การบริหารเงินงบประมาณ
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 19/08/2565 เปิดอ่าน 95 ครั้ง)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565)

( ประกาศเมื่อ 05/07/2565 เปิดอ่าน 50 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิด เพื่อป้องกันตลิ่งพัง บ้านสวนดอก หมู่ที่ 3

( ประกาศเมื่อ 13/06/2565 เปิดอ่าน 48 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงรับบประปาประจำหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 8

( ประกาศเมื่อ 13/06/2565 เปิดอ่าน 45 ครั้ง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7

( ประกาศเมื่อ 13/06/2565 เปิดอ่าน 42 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/1 บ้านปางกอก หมู่ที่ 9

( ประกาศเมื่อ 13/06/2565 เปิดอ่าน 52 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4

( ประกาศเมื่อ 13/06/2565 เปิดอ่าน 50 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

( ประกาศเมื่อ 06/06/2565 เปิดอ่าน 38 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บริเวณลานฌาปนสถาน บ้านปางป่าอ้อ หมู่ที่ 11

( ประกาศเมื่อ 27/05/2565 เปิดอ่าน 52 ครั้ง)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(P-bidding)

( ประกาศเมื่อ 25/05/2565 เปิดอ่าน 56 ครั้ง)

ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565)

( ประกาศเมื่อ 04/04/2565 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายดาวิ จะเตาะ บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 12

( ประกาศเมื่อ 28/02/2565 เปิดอ่าน 84 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บ้านปางริมกรณ์ หมู่ที่ 10

( ประกาศเมื่อ 28/02/2565 เปิดอ่าน 85 ครั้ง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเทิศไท้

( ประกาศเมื่อ 28/02/2565 เปิดอ่าน 98 ครั้ง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1

( ประกาศเมื่อ 28/02/2565 เปิดอ่าน 98 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและจัดทำแนวกัน ไฟ

( ประกาศเมื่อ 22/02/2565 เปิดอ่าน 70 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงล้อลากพกพา หมายเลข 462- 60-0012 กองคลัง

( ประกาศเมื่อ 31/01/2565 เปิดอ่าน 76 ครั้ง)

ประกาศ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติ ขนาด 180 x 270 ซม. จำนวน 5 ผืนๆละ 315.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,575.00 บาท

( ประกาศเมื่อ 12/01/2565 เปิดอ่าน 133 ครั้ง)

ประกาศ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ปลั๊กไฟ GATA 4 จุด 5 เมตร จำนวน 1 อันๆละ 300.00 บาท

( ประกาศเมื่อ 12/01/2565 เปิดอ่าน 87 ครั้ง)

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

( ประกาศเมื่อ 06/01/2565 เปิดอ่าน 95 ครั้ง)

ประกาศ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มกราคม 2565

( ประกาศเมื่อ 30/12/2564 เปิดอ่าน 75 ครั้ง)

ประกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 27/12/2564 เปิดอ่าน 93 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนธันวาคม 2564 นายสุเทพ รุณรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 01/12/2564 เปิดอ่าน 92 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนธันวาคม 2564 นายสมพงษ์ สุวรรณ์ไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 01/12/2564 เปิดอ่าน 90 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ นายถวิล ไชยชมภู

( ประกาศเมื่อ 01/12/2564 เปิดอ่าน 108 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนธันวาคม 2564 นายวีระพงษ์ ไชยชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 01/12/2564 เปิดอ่าน 100 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนธันวาคม 2564 นายณัฐกิตติ์ จันทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 01/12/2564 เปิดอ่าน 98 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนธันวาคม 2564 นายนัทธพงศ์ มะโนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 01/12/2564 เปิดอ่าน 91 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนธันวาคม 2564 นายสุทธิชัย เพชรรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 01/12/2564 เปิดอ่าน 86 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานวิทยุสื่อสาร ประจำเดือนธันวาคม 2564 นางสาวจิราพร กันธะนภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 01/12/2564 เปิดอ่าน 92 ครั้ง)

ประกาศ ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน(ชั้นล่าง),อาคารห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ,อาคารผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2564 นางฟองจันทร์ พรมมินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 01/12/2564 เปิดอ่าน 87 ครั้ง)

ประกาศ จ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน(ชั้นบน),อาคารห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ,อาคารผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2564 นางปรานอม ไชยวงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 01/12/2564 เปิดอ่าน 84 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาบุคลากรช่วยงานพัสดุ กองคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2564 นางสาวมนทิรา อุปนันชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 01/12/2564 เปิดอ่าน 84 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาบุคลากรบันทึกข้อมูล กองคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2564 นางรุ่งทิวา มะโนจิตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 01/12/2564 เปิดอ่าน 91 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาบุคลากรบันทึกข้อมูล กองคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2564 นางสาวหรรษา กิ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 01/12/2564 เปิดอ่าน 194 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาบุคลากรงานธุรการ กองคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2564 นางสาวพัชรินทร์ จันทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 01/12/2564 เปิดอ่าน 89 ครั้ง)

ประกาศ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 01/12/2564 เปิดอ่าน 86 ครั้ง)

ประกาศ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 30/11/2564 เปิดอ่าน 89 ครั้ง)

ประกาศ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (2) ค่าอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 30/11/2564 เปิดอ่าน 94 ครั้ง)

ประกาศ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (2) ค่าอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 30/11/2564 เปิดอ่าน 90 ครั้ง)

ประกาศ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (2) ค่าอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนบ้านแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 30/11/2564 เปิดอ่าน 197 ครั้ง)

ประกาศ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (2) ค่าอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนบ้านปางคึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 30/11/2564 เปิดอ่าน 89 ครั้ง)

ประกาศ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (2) ค่าอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 30/11/2564 เปิดอ่าน 87 ครั้ง)

ประกาศ จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

( ประกาศเมื่อ 22/11/2564 เปิดอ่าน 177 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลแสดงผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง อบต.แม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 22/11/2564 เปิดอ่าน 94 ครั้ง)

ประกาศ จ้างทำป้ายไวนิลป้ายปิดประกาศแบบพิมพ์หน้าที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แม่กรณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 22/11/2564 เปิดอ่าน 209 ครั้ง)

ประกาศ จัดซื้อวัสดุสำหรับทำป้ายแสดงผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง อบต.แม่กรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 22/11/2564 เปิดอ่าน 89 ครั้ง)

ประกาศ จัดซื้อวัสดุติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เชิญชวน กระตุ้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 22/11/2564 เปิดอ่าน 89 ครั้ง)

ประกาศ ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓) สำหรับโรงเรียนบ้านปางคึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 10/11/25643 เปิดอ่าน 173 ครั้ง)

ประกาศ ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 วันที่ 1-30 พ.ย. 64 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 29/10/2564 เปิดอ่าน 86 ครั้ง)


Total 1095 Record : 22 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์ 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น