ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของอบต.
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
งานร้องเรียนร้องทุกข์
การป้องกันการทุจริต
ควบคุมภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกฏหมาย
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้นำในตำบลแม่กรณ์
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบไตรมาส
การบริหารเงินงบประมาณ
รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
กองช่าง : แบบคำขออนุญาตต่างๆ
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการปฏิบัตงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

( ประกาศเมื่อ 25/12/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

▶▷▸ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ✅

( ประกาศเมื่อ 21/12/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567

( ประกาศเมื่อ 20/12/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

( ประกาศเมื่อ 20/12/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลแม่กรณ์ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกผักและผลิตอาหารปลอดภัยตำบลแม่กรณ์ ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกีย

( ประกาศเมื่อ 18/12/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

▶▷▸เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566✅

( ประกาศเมื่อ 06/12/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

▶▷▸ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ✅

( ประกาศเมื่อ 06/12/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1-2567

( ประกาศเมื่อ 01/12/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

( ประกาศเมื่อ 13/11/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

⌨เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวนงานบริการ 25 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่✍

( ประกาศเมื่อ 26/10/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

( ประกาศเมื่อ 24/10/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2567

( ประกาศเมื่อ 29/09/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

( ประกาศเมื่อ 29/09/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567

( ประกาศเมื่อ 21/09/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

✍การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566✨

( ประกาศเมื่อ 06/09/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2-2566

( ประกาศเมื่อ 06/09/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2566 และเพิ่มเติม ครั้งที่ 3-2566(อำนาจผู้บริหาร)

( ประกาศเมื่อ 06/09/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

▶▷▸ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ✅

( ประกาศเมื่อ 04/09/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

▶▷▸นายอำเภอเมืองเชียงรายเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566✅

( ประกาศเมื่อ 29/08/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

⭐ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ⭐

( ประกาศเมื่อ 29/08/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

▶▷▸เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566✅

( ประกาศเมื่อ 29/08/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

▶▷▸ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566  เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ✅

( ประกาศเมื่อ 25/08/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

▶▷▸ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ✅

( ประกาศเมื่อ 11/08/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566

( ประกาศเมื่อ 10/08/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

▶▷▸เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566✅

( ประกาศเมื่อ 03/08/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

▶▷▸ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566  เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ✅

( ประกาศเมื่อ 20/07/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

▶▷▸ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566  เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ✅

( ประกาศเมื่อ 14/07/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

⭐มาตราการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น⭐

( ประกาศเมื่อ 11/07/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ขอเชิญท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวศูนย์อนุรักษ์พันธุุ์ปลา วังปลาจาด หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กรณ์

( ประกาศเมื่อ 11/07/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

⭐แจ้งเตรียมความพร้อมและขนขยะของเสียอันตราย⭐

( ประกาศเมื่อ 07/07/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

⭐ประชาสัมพันธ์แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาอย่างมีประสิทธิภาพ⭐

( ประกาศเมื่อ 06/07/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

▶▷▸เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566✅

( ประกาศเมื่อ 03/07/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

⭐ประชาสัมพันธ์มาตราเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน⭐

( ประกาศเมื่อ 26/06/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

( ประกาศเมื่อ 19/06/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

✔️ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

( ประกาศเมื่อ 15/06/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

⭐กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566⭐

( ประกาศเมื่อ 03/06/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ "โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด"

( ประกาศเมื่อ 26/04/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ร่วมกันป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

( ประกาศเมื่อ 26/04/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

⭐ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2566⭐

( ประกาศเมื่อ 26/04/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

⭐การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)⭐

( ประกาศเมื่อ 24/04/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

⭐ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน⭐

( ประกาศเมื่อ 18/04/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

⭐ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก⭐

( ประกาศเมื่อ 18/04/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

⭐ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง⭐

( ประกาศเมื่อ 18/04/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

⭐การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดขยะมูลฝอย⭐

( ประกาศเมื่อ 05/04/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

▶▷▸ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปี 2566✅

( ประกาศเมื่อ 30/03/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

( ประกาศเมื่อ 27/03/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

▶▷▸ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ✅

( ประกาศเมื่อ 25/03/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)

( ประกาศเมื่อ 13/03/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

▶▷▸เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566✅

( ประกาศเมื่อ 09/03/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 (ครั้งที่ 2)

( ประกาศเมื่อ 07/03/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)


Total 452 Record : 10 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์ 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์