ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของอบต.
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.2567-2569)
รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม
งานร้องเรียนร้องทุกข์
การป้องกันการทุจริต
ควบคุมภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกฏหมาย
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้นำในตำบลแม่กรณ์
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบไตรมาส
การบริหารเงินงบประมาณ
รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
กองช่าง : แบบคำขออนุญาตต่างๆ
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▶▷▸เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567✅

( ประกาศเมื่อ 19/06/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567

( ประกาศเมื่อ 12/06/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567

( ประกาศเมื่อ 12/06/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/2567

( ประกาศเมื่อ 12/06/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/2567

( ประกาศเมื่อ 12/06/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3/2567

( ประกาศเมื่อ 12/06/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4/2567

( ประกาศเมื่อ 12/06/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 5/2567

( ประกาศเมื่อ 12/06/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 6/2567

( ประกาศเมื่อ 12/06/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 7/2567

( ประกาศเมื่อ 12/06/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 8/2567

( ประกาศเมื่อ 12/06/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 9/2567

( ประกาศเมื่อ 12/06/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 10/2567

( ประกาศเมื่อ 12/06/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 11/2567

( ประกาศเมื่อ 12/06/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 12/2567

( ประกาศเมื่อ 12/06/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 13/2567

( ประกาศเมื่อ 12/06/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 14/2567

( ประกาศเมื่อ 12/06/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 15/2567

( ประกาศเมื่อ 12/06/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 16/2567

( ประกาศเมื่อ 12/06/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 17/2567

( ประกาศเมื่อ 12/06/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ

( ประกาศเมื่อ 21/05/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)

( ประกาศเมื่อ 26/04/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

▶▷▸ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ✅

( ประกาศเมื่อ 22/04/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

▶▷▸นายอำเภอเมืองเชียงรายเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567✅

( ประกาศเมื่อ 05/04/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการกำกับตืดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567)

( ประกาศเมื่อ 03/04/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการกำกับตืดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2566)

( ประกาศเมื่อ 03/04/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2567

( ประกาศเมื่อ 27/03/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

▶▷▸ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ✅

( ประกาศเมื่อ 22/03/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

กิจกรรม “MOI WASTE BANK WEEK – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ ลานกิจกรรมบ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5

( ประกาศเมื่อ 21/03/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

▶▷▸ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปี 2567✅

( ประกาศเมื่อ 18/03/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

▶▷▸ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ✅

( ประกาศเมื่อ 18/03/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

▶▷▸ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ✅

( ประกาศเมื่อ 11/03/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

▶▷▸เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567✅

( ประกาศเมื่อ 07/03/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

( ประกาศเมื่อ 06/03/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2567

( ประกาศเมื่อ 01/01/2567 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการปฏิบัตงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

( ประกาศเมื่อ 25/12/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566

( ประกาศเมื่อ 25/12/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

▶▷▸ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ✅

( ประกาศเมื่อ 21/12/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567

( ประกาศเมื่อ 20/12/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

( ประกาศเมื่อ 20/12/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลแม่กรณ์ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกผักและผลิตอาหารปลอดภัยตำบลแม่กรณ์ ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกีย

( ประกาศเมื่อ 18/12/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

▶▷▸เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566✅

( ประกาศเมื่อ 06/12/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

▶▷▸ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ✅

( ประกาศเมื่อ 06/12/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1-2567

( ประกาศเมื่อ 01/12/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

( ประกาศเมื่อ 13/11/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

⌨เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวนงานบริการ 25 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่✍

( ประกาศเมื่อ 26/10/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

( ประกาศเมื่อ 24/10/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2567

( ประกาศเมื่อ 29/09/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

( ประกาศเมื่อ 29/09/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

⭐โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล⭐

( ประกาศเมื่อ 29/09/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)


Total 499 Record : 10 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์ 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์