ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของอบต.
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ควบคุมภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกฏหมาย
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้นำในตำบลแม่กรณ์
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบไตรมาส
การบริหารเงินงบประมาณ
รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

( ประกาศเมื่อ 27/03/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)

( ประกาศเมื่อ 13/03/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

***เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

( ประกาศเมื่อ 09/03/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 (ครั้งที่ 2)

( ประกาศเมื่อ 07/03/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

( ประกาศเมื่อ 02/03/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

( ประกาศเมื่อ 15/02/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 3 ฉบับ

( ประกาศเมื่อ 14/02/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566

( ประกาศเมื่อ 10/02/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

( ประกาศเมื่อ 09/02/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

( ประกาศเมื่อ 07/02/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

( ประกาศเมื่อ 18/01/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

( ประกาศเมื่อ 03/01/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

***ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น.

( ประกาศเมื่อ 22/12/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566

( ประกาศเมื่อ 19/12/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

( ประกาศเมื่อ 19/12/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

( ประกาศเมื่อ 19/12/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส ที่ 3) เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถนายน

( ประกาศเมื่อ 19/12/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส ที่ 4) เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน

( ประกาศเมื่อ 19/12/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

***ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น.

( ประกาศเมื่อ 18/12/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

***เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

( ประกาศเมื่อ 9/12/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565

( ประกาศเมื่อ 29/11/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

( ประกาศเมื่อ 04/10/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ผลการดำเนินงานตามโครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการชำระภาษีของท้องถิ่น ประจำปี 2565

( ประกาศเมื่อ 03/10/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ผลการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

( ประกาศเมื่อ 01/10/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

( ประกาศเมื่อ 26/09/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

( ประกาศเมื่อ 26/09/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวเชียงราย "ช็อป ชิม ชิลล์" สินค้าดี มีคุณภาพ และปลอดภัย ได้ที่ตลาดนัดสุขภาพ ศูนย์เกษตรปลอดภัยนครเชียงราย (ติดตลาดศิริกรณ์) ทุกวันศุกร์ เวลา 06.00 น. - 15.00 น.

( ประกาศเมื่อ 26/09/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

( ประกาศเมื่อ 21/09/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-65

( ประกาศเมื่อ 14/09/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

( ประกาศเมื่อ 14/09/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

***ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น.

( ประกาศเมื่อ 9/09/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1-65

( ประกาศเมื่อ 05/09/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2-65

( ประกาศเมื่อ 05/09/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

***ประกาศ นายอำเภอเมืองเชียงราย เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

( ประกาศเมื่อ 01/09/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

***ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น.

( ประกาศเมื่อ 16/08/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

***ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น.

( ประกาศเมื่อ 05/08/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2-65

( ประกาศเมื่อ 04/08/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-65

( ประกาศเมื่อ 04/08/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-65

( ประกาศเมื่อ 04/08/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

***เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

( ประกาศเมื่อ 03/08/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

***ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.

( ประกาศเมื่อ 11/07/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ฯ

( ประกาศเมื่อ 07/07/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

***ประกาศ นายอำเภอเมืองเชียงราย เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

( ประกาศเมื่อ 30/06/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

***ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.

( ประกาศเมื่อ 30/06/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

***ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

( ประกาศเมื่อ 14/06/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

***เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

( ประกาศเมื่อ 02/06/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

( ประกาศเมื่อ 12/05/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2565

( ประกาศเมื่อ 10/05/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 2) เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2565

( ประกาศเมื่อ 18/04/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

ประชาสัมพันธ์การ ออกหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

( ประกาศเมื่อ 01/04/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)


Total 377 Record : 8 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์ 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น