ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของอบต.
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.2567-2569)
รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม
งานร้องเรียนร้องทุกข์
การป้องกันการทุจริต
ควบคุมภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกฏหมาย
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้นำในตำบลแม่กรณ์
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบไตรมาส
การบริหารเงินงบประมาณ
รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
กองช่าง : แบบคำขออนุญาตต่างๆ
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเงิน - การคลัง
 
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 2566
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
รายงาานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แก้ไขเพิ่มเติม) ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
รายงาน รับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563
รายงานงบรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ2563
รายงานแสดงงบทดลอง งบรับ-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ประกาศงบทดลองรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ประกาศงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563
งบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค.การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ประกาศงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศงบทดลองและรายงานแสดงรายรับรายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2562
ประกาศงบทดลองและรายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ต.ค. 62
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ2562
ประกาศงบทดลองและรายงานรับจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562
ประกาศงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562
งบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
งบทดลอง งบรับ-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2562
รายงานการเงินการคลัง
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์ 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์