ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของอบต.
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ควบคุมภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกฏหมาย
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้นำในตำบลแม่กรณ์
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบไตรมาส
การบริหารเงินงบประมาณ
รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอย
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์
 
 
  ด้วยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กปฐมวัย ในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นผู้สืบสานความเป็นชาติไทยในอนาคต ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่อันสำคัญของท้องถิ่นที่จะต้องดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะกลุ่มประชากรผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ เป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพราะผู้ปกครองกลุ่มนี้ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน ทำให้ไม่มีเวลาที่จะดูแลบุตรหลานด้วยตนเอง และไม่พร้อมที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนยังโรงเรียนอนุบาลเอกชน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เด็กกลุ่มนี้จึงได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกสุขลักษณะ พัฒนาการตามวัยเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จึงได้ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น โดยได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ.2550

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์ เปิดรับสมัครเด็กอายุระหว่าง 2 ปี ถึง 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ทั้งในและนอกเขตตำบลแม่กรณ์ เข้าเตรียมความพร้อม โดยเน้นการเตรียมความพร้อมและมุ่งส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์จิตใจและสติปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองที่มี รายได้น้อยมีโอกาสส่งบุตรหลานเข้ารับการเลี้ยงดู อย่างถูกสุขลักษณะ รวมทั้งได้รับการฝึกฝนพัฒนาตามความเหมาะสมและเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านร่าง กาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญาของเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ
 
โครงสร้างการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์
 
 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
 
 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ.2552 ตามนโยบายของคณะผู้ บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กปฐมวัย ในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นผู้สืบสานความเป็นชาติไทยในอนาคต ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่อันสำคัญของท้องถิ่นที่จะต้องดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะกลุ่มประชากรผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ เป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพราะผู้ปกครองกลุ่มนี้ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน ทำให้ไม่มีเวลาที่จะ ดูแลบุตรหลานด้วยตนเอง และไม่พร้อมที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนยังโรงเรียนอนุบาลเอกชน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เด็กกลุ่มนี้จึงได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกสุขลักษณะ พัฒนาการตามวัยเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เปิดรับสมัครเด็กอายุระหว่าง 3 ปี ถึง 6 ปี ทั้งในและนอกเขตตำบลแม่กรณ์ เข้าเตรียมความพร้อม โดยเน้นการเตรียมความพร้อมและมุ่งส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์จิตใจและสติปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองที่มี รายได้น้อยมีโอกาสส่งบุตรหลานเข้ารับการเลี้ยงดู อย่างถูกสุขลักษณะ รวมทั้งได้รับการฝึกฝนพัฒนาตามความเหมาะสมและเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านร่าง กาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญาของเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ ปัจจุบัน มีการจัดการเรียนการสอน แยกเป็น 3 ระดับชั้น ได้แก่

1. ระดับชั้นอนุบาล 1 (อายุตั้งแต่ 3 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 4 ปี)

2. ระดับชั้นอนุบาล 2 (อายุตั้งแต่ 4 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 5 ปี)

3. ระดับชั้นอนุบาล 3 (อายุตั้งแต่ 5 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป)
 
 
 
 
 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
 
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์ 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์